Miasto:
Wrocław
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
700,- zł od osoby
665,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Ceny transferowe w teorii i w praktyce z uwzględnieniem zmian w przepisach - zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej

WARSZTATY PRAKTYCZNE - 2 - dniowy kurs krótki 

CEL:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień z zakresu cen transferowych.

Dodatkowo, prowadzący omówi przykładowe sposoby przygotowania analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne (art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, tzw. analiza porównywalności/benchmarking’owa).

Prowadzący omówi również od strony praktycznej w oparciu o przykładowy dokument sposób dostosowania/przygotowania danych i informacji w formie dokumentacji grupowej (art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tzw. Masterfile).

W oparciu o ww. wzór omówione zostaną elementy dokumentacji obowiązującej w roku 2016 i latach wcześniejszych.

Uwaga! Zajęcia prowadzone będą również z uwzględnieniem zmian przepisów w zakresie cen transferowych:

 • wprowadzonych od 1 stycznia 2015,
 • zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017,
 • planowanych zmian 2018.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem cen transferowych zarówno dla początkujących, jak już zaawansowanych.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych.  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w formie papierowej i elektronicznej wzór dokumentacji podatkowej podstawowej (art. 9a ust. 2b ustawy o CIT, tzw. Localfile) zbudowany zgodnie z regulacjami prawnymi 2017.

 

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania dokumentacji cen transferowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM:

Dzień pierwszy

1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

a) zakres obowiązujący do końca roku 2014,

b) zakres obowiązujący w latach 2015 – 2016,

c) zakres obowiązujący od roku 2017,

d) zakres obowiązujący od roku 2017.

2. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

a) Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie do końca roku 2014, w latach 2015 – 2016 oraz począwszy od roku 2017, a w tym:

 • powiązania pionowe i poziome.
 • powiązania bezpośrednie i pośrednie.

b) Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

3. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

a) limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?

b) limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?

c) weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,

d) analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.

WARSZTATY:

- prowadzący zaprezentuje liczne stany faktyczne i kwestie problematyczne związane z identyfikacją podmiotów powiązanych,

- omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej

- analiza problemów wskazanych przez uczestników,

- analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie:

4. Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

 • funkcje,
 • ryzyka,
 • aktywa,
 • koszty,
 • warunki płatności,
 • strategia,
 • dodatkowe korzyści w przypadku nabycia usług niematerialnych.

5. Ponadobowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

a) charakterystyka stron transakcji,

b) opis transakcji,

c) załączniki.

6. Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2017 r.:

a) przedstawienie zmian w formie porównawczej,

b) przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

WARSZTATY:

- prowadzący zaprezentuje przykładowe opisy elementów obowiązkowych i nieobowiązkowych transakcji,

- omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,

- opis ww. elementów transakcji w oparciu o przykłady wskazane przez uczestników,

- analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

 

Dzień drugi:

1. Metody szacowania dochodów:

a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,

b) metoda rozsądnej marży koszt plus,

c) metoda ceny odprzedaży,

d) metody zysku transakcyjnego.

2. Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:

a) Która z metod jest najbezpieczniejsza?

b) Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?

c) Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?

WARSZTATY:

- prowadzący zaprezentuje przykładowe sposoby kalkulacji cen w zależności od poszczególnych rodzajów transakcji,

- omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,

- analiza przykładów i problemów wskazanych przez uczestników,

- analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

3. Pozostałe elementy dokumentacji oraz obowiązki sprawozdawcze obowiązujące w 2017 r.:

a) kto będzie zobowiązany do posiadania dodatkowych elementów dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w tym:

 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile,
 • PIT TP/ CIT TP,
 • CBCR/CBCP,
 • oświadczenie w zakresie posiadania dokumentacji podatkowej.

b) zawartość dodatkowych elementów dokumentacji, w tym:

 • analiza benchmarkingowa,
 • Masterfile.

c) co trzeba podać w:

 • PIT TP/CIT TP,
 • CBCR/CBCP.

 

Szkolenie poprowadzi  Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.45.

Kurs obejmuje 14 godzin lekcyjnych.

Kurs realizowany w dniach 3-4 kwietnia 2019 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635