Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ceny Transferowe - dwudniowe warsztaty praktyczne JELENIA GÓRA

Ceny Transferowe - dwudniowe warsztaty praktyczne JELENIA GÓRA

Miasto:
Jelenia Góra
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
699,- zł od osoby,
zapisz się

CENY TRANSFEROWE 

Praktyczne dwudniowe warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie (zbudowanie gotowej dokumentacji podatkowej)

Uwaga! Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w formie papierowej i elektronicznej wzór dokumentacji podatkowej podstawowej (art. 9a ust. 2b ustawy o CIT, tzw. Localfile) zbudowany zgodnie z regulacjami prawnymi 2018.

 

PROWADZĄCY - MICHAŁ GABRYSIAK - Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00. (dwa dni)

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych/ 1 dzień

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Termin szkolenia: 06-07.03.2019 r.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przedstawienie uczestnikom, w sposób praktyczny i przystępny, aktualnych przepisów z zakresu cen transferowych oraz podatkowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych. Omówione zostaną metody szacowania cen transferowych, procedura sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych, przedstawiona zostanie również metodologia sporządzania analizy porównawczej. Kurs krok po kroku uczy tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji.

 

Dodatkowo, prowadzący omówi przykładowe sposoby przygotowania analizy danych podmiotów niezależnych lub danych ustalonych z podmiotem niezależnym, uznanych za porównywalne (art. 9a ust. 2b pkt 2 ustawy o CIT, tzw. analiza porównywalności/benchmarking’owa).

 

Prowadzący omówi również od strony praktycznej w oparciu o przykładowy dokument sposób dostosowania/przygotowania danych i informacji w formie dokumentacji grupowej (art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tzw. Masterfile).

W oparciu o ww. wzór omówione zostaną elementy dokumentacji obowiązującej w roku 2016 i latach wcześniejszych.

 

Uwaga! Zajęcia prowadzone będą również z uwzględnieniem zmian przepisów w zakresie cen transferowych:

•          wprowadzonych od 1 stycznia 2015,

•          zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2017,

•          planowanych zmian 2018.

 

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z warsztatami praktycznymi. Warsztaty praktyczne ukierunkowane będą przede wszystkim na utrwalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji podatkowej, zgodnej z przepisami ustawowymi. Ćwiczenia bazują na transakcjach typowych, najczęściej spotykanych, co umożliwia rozwiązanie powszechnie występujących problemów, sprzyja kreatywności i wymianie doświadczeń. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli uczestnikom uniknąć błędów w przygotowywaniu dokumentacji własnych transakcji oraz lepiej wpłynąć na wynik kontroli.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień pierwszy:

1.         Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

a.         zakres obowiązujący do końca roku 2014,

b.         zakres obowiązujący w latach 2015 – 2016,

c.         zakres obowiązujący od roku 2017,

d.         zakres obowiązujący od roku 2017.

2.         Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:

a.         Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie do końca roku 2014, w latach 2015 – 2016 oraz począwszy od roku 2017, a w tym:

•          powiązania pionowe i poziome.

•          powiązania bezpośrednie i pośrednie.

b.         Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.

3.         Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

a.         limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?

b.         limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji – w jaki sposób liczymy limity do końca roku 2016?

c.         weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,

d.         analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.

WARSZTATY:

a.         prowadzący zaprezentuje liczne stany faktyczne i kwestie problematyczne związane z identyfikacją podmiotów powiązanych,

b.         omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej

c.         analiza problemów wskazanych przez uczestników,

d.         analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie:

4.         Obowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

a.         funkcje,

b.         ryzyka,

c.         aktywa,

d.         koszty,

e.         warunki płatności,

f.         strategia,

g.         dodatkowe korzyści w przypadku nabycia usług niematerialnych.

5.         Ponadobowiązkowe elementy dokumentacji podatkowej, w tym w szczególności:

a.         charakterystyka stron transakcji,

b.         opis transakcji,

c.         załączniki.

6.         Elementy dokumentacji obowiązkowe od 2017 r.:

a.         przedstawienie zmian w formie porównawczej,

b.         przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.

WARSZTATY:

a.         prowadzący zaprezentuje przykładowe opisy elementów obowiązkowych i nieobowiązkowych transakcji,

b.         omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,

c.         opis ww. elementów transakcji w oparciu o przykłady wskazane przez uczestników,

d.         analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

Dzień Drugi:

1.         Metody szacowania dochodów:

a.         metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej,

b.         metoda rozsądnej marży koszt plus,

c.         metoda ceny odprzedaży,

d.         metody zysku transakcyjnego.

2.         Metody kalkulacji cen transferowych przez podatników w praktyce:

a.         Która z metod jest najbezpieczniejsza?

b.         Która z metod jest najlepsza dla poszczególnych rodzajów transakcji?

c.         Jak argumentować wybór danej metody w razie kontroli?

WARSZTATY:

a.         prowadzący zaprezentuje przykładowe sposoby kalkulacji cen w zależności od poszczególnych rodzajów transakcji,

b.         omówiony zostanie sposób ujęcia takich informacji w treści dokumentacji podatkowej,

c.         analiza przykładów i problemów wskazanych przez uczestników,

d.         analiza bieżących stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych w ww. zakresie.

 

3.         Pozostałe elementy dokumentacji oraz obowiązki sprawozdawcze obowiązujące w 2017 r.:

a.         kto będzie zobowiązany do posiadania dodatkowych elementów dokumentacji oraz wypełnienia obowiązków sprawozdawczych w tym:

•          analiza benchmarkingowa,

•          Masterfile,

•          PIT TP/ CIT TP,

•          CBCR/CBCP,

•          oświadczenie w zakresie posiadania dokumentacji podatkowej.

b.         zawartość dodatkowych elementów dokumentacji, w tym:

•          analiza benchmarkingowa,

•          Masterfile.

c.         co trzeba podać w:

•          PIT TP/CIT TP,

•          CBCR/CBCP.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1)         pozyskanie oraz ugruntowanie już posiadanej wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących cen transferowych oraz podatkowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych,

2)         utrwalenie umiejętności samodzielnego tworzenia dokumentacji podatkowej, zgodnej z przepisami ustawowymi,

3)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

4)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel./fax 75 64 12 200 
tel. 603 783 626
szkolenia@jeleniagora.skwp.pl
biuro@jeleniagora.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00-16.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO