Miasto:
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1280,- zł od osoby
1220,- zł Cena dla członków

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2023”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

CELEM AKCJI jest omówienie zagadnień związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego, a także, w powiązaniu z rachunkowością, omówienie zagadnień i zmian podatkowych VAT i CIT/PIT.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2023” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI, w tym:
• Podatek VAT
• Podatki dochodowe CIT i PIT

ORGANIZACJA: 

Tutaj kupujesz 3 szkolenia w PAKIECIE

Czas trwania kursu:
Akcja obejmuje 22 godziny lekcyjne (godzina lekcyjna to 45 minut).

TERMINY:

07.12.2023 RACHUNKOWOŚĆ
WYKŁADOWCA: dr Monika Król-Stępień
„Bilansowe zamknięcie roku 2023”– 8h

12.12.2023 PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
WYKŁADOWCA: Jakub Boberski
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r. – 7h

14.12.2023 PODATEK VAT
WYKŁADOWCA: Dariusz Polakowski
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2024 r. – 7h
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studium przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Szkolenie obejmuje również odpowiedzi na pytania oraz inicjowanie dyskusji. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

BLOK I: RACHUNKOWOŚĆ
„Bilansowe zamknięcie roku 2023”– 8h / 9:00 - 15:30

dr MONIKA KRÓL-STĘPIEŃ – Biegły rewident nr 10302, członek zarządu kancelarii audytorskiej Quatro sp. z o.o. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych w Katedrze Rachunkowości Finansowej i Kontroli Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz szkoleniowiec współpracujący z wieloma jednostkami w Polsce w tym m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Biegłych Rewidentów w zakresie procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych, szkoleń z rachunkowości i podatków oraz szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów. Wykładowca stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach organizowanych dla biegłych rewidentów, w konferencjach międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego i audytu. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zagadnieniach kontroli wewnętrznej oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych.

 

 

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe
1.1. Zmiany w ustawie o rachunkowości i prawie handlowym
1.2. Prawa do uproszczeń a zasada rzetelnego i jasnego przedstawiania sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
1.3. Zmiany w krajowych standardach rachunkowości i stanowiskach
1.4. Elektronizacja ksiąg i sprawozdań finansowych – problemy praktyczne i spójność z zasadami (polityką) rachunkowości
2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
2.1. Czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
2.2. Inwentaryzacja jako mechanizm samokontroli w rachunkowości
2.3. Nadrzędne zasady sporządzania sprawozdań finansowych – zapisy w polityce rachunkowości
3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących nieprawidłowości
3.1. Pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
3.2. Przychody i koszty – wpływ zdarzeń po dniu bilansowym na kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi
3.3. Informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
3.4. Rachunek przepływów pieniężnych - metodologia sporządzania, informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
3.5. Zestawienie zmian w kapitale - zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian
3.6. Sprawozdanie z działalności
4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki osób podpisujących sprawozdanie finansowe, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.1. Przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
4.2. Obowiązki osoby której powierzono prowadzeni ksiąg rachunkowych, kierownika jednostki, organu nadzorującego i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
4.3. Zatwierdzanie sprawozdania finansowego
4.4. Składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe
5. Wybrane zagadnienia związane z zamknięciem roku 2023:
5.1. Przychody – zasady ujmowania i prezentacji zgodnie z KSR 15
5.2. Ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
5.3. Prezentacja kosztów i przychodów działalności przewidzianej do zaprzestania (art. 47 ust 3 uor – Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości)
5.4. Szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji (Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości )
5.5. Szczególne problemy rachunkowości podmiotów gospodarczych w procesach przekształceń i restrukturyzacji oraz przy zastosowaniu CIT Estońskiego
6. Wizja przyszłości
6.1. Zmiany w kontekście dyrektywy CSRD (sprawozdania zrównoważonego rozwoju)
6.2. Zmiany w kontekście dyrektywy z dnia 17 października 2023 r odnoszącej się do dostosowania kryteriów wielkości przedsiębiorstwa dla mikro-, małych, średnich i dużych jednostek lub grup (zmiana dyrektywy 2013/34/UE)

BLOK II: PODATEK VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2024 r. – 7h

DARIUSZ POLAKOWSKI – Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

 

1. SLIM VAT 3
a. zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
b. kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
c. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
d. nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
e. możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
f. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
g. zmiany zasad dla wiążących informacji,
h. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),
2. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
a. zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
b. terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
c. rodzaje faktur
d. najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
e. konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
f. faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
g. zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
h. co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
i. w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
j. korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
k. postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
l. jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
m. podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
n. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
o. nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania
3. KSeF - faktura ustrukturyzowana
a. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
b. KSeF – ewidencja faktur?
c. jakie uprawnienia i komu przekazać,
d. wysyłka wsadowa i interaktywna,
e. faktury pro forma
f. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
g. kursy walut a KSeF,
h. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
i. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
j. jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
k. korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
l. archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
m. zalety KSeF,
n. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
o. podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
p. paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
q. faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,
4. JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia
a. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
b. korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
c. korekta JPK na wezwanie urzędu,
5. Prawo do odliczenia VAT:
a. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
c. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
d. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
e. zasada neutralności (wyrok TSUE),
f. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego,
6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
a. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c. obowiązki nabywcy,
d. ulga na złe długi a termin płatności,
e. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
h. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
a. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b. potrącenie, kompensata a split payment,
c. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d. rozliczenia podatnika z agencją celną,
e. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
a. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c. rola informacji podsumowującej,
9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
a. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
b. eksport pośredni i bezpośredni,
c. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
e. schematy dla importu usług i ZT-K,
10. Nieodpłatne świadczenia:
a. darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol, owoce),
b. nieodpłatne świadczenie usług,
c. dokumentacja,
11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

BLOK II: PODATKI DOCHODOWE CIT i PIT
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) – rozliczenie podatku dochodowego za 2023 r. i zmiany na 2024 r. – 7h

JAKUB BOBERSKI –Doradca podatkowy – Współzałożyciel i Partner Zarządzający w Spółce KrafTax Sp. z o.o . W latach 2010 – 2023 -  Partner  w Spółce Taxa Group Sp. z o.o. we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych CIT i PIT oraz tematów związanych z reorganizacją działalności dla osób fizycznych i Spółek kapitałowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Pierwszym Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, a następnie w międzynarodowych firmach doradczych Rödl and Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego. Wykładowca na studiach podyplomowych na UE oraz zajęć z tematyki podatkowej dla Stowarzyszenia Księgowych. Od wielu lat prowadzi również wykłady i szkolenia  dla wielu renomowanych firm szkoleniowych.

1. Zasady ustalania momentu powstania przychodów w podatku dochodowym, w tym m.in.:
 pojęcie przychodu należnego;
 przychody z tytułu dostawy towarów i świadczenia usług;
 ustalenie momentu powstania przychodu rozliczanego w sposób cykliczny;
 przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych (częściowo odpłatnych);
2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodów, w tym m.in.:
 definicja kosztu – związek poniesienia wydatków z przychodami (zachowanie źródła przychodu);
 zasady dokumentowania kosztów;
 wybrane przypadki kosztów podatkowych (koszty pracownicze, koszty odszkodowań, koszty reprezentacji, koszty samochodów osobowych)
3. Korekta przychodu i kosztu podatkowego – zasady ujmowania.
4. Podział na dwa źródła przychodów – konsekwencje praktyczne.
5. Finasowanie dłużne, a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów;
6. Zasada potrącalności kosztów w czasie
 koszty pośrednie i bezpośrednie;
 koszty klasyfikowane metodą kasową;
 koszty wynagrodzeń pracowników.
7. Wybrane zagadnienia amortyzacji.
8. Ceny transferowe w 2023 r.
9. Estoński CIT – wybrane zagadnienia i zmiany w 2023
10. Stosowanie stawki podatku w wysokości 9 %, liczenie wartości przychodów do limitu
11. Wybrane kwestie podatku u źródła.
12. Zmiany KSEF, a kwestie podatku dochodowego.
13. Ulgi i odliczenia w podatku CIT za 2023r.
14. Wyliczenie wyniku podatkowego problemy praktyczne
15. Kierunek zmian w podatku CIT w 2024r. (podatek minimalny)

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

  • nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych i księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz w zakresie najnowszych zmian w podatkach VAT, PIT i CIT,
  • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

INFORMACJE DODATKOWE:

Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)
Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne dni szkolenia, szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej: Terminy szkoleń i kursów - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu (skwp.pl)

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635