Miasto:
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
450,- zł od osoby
430,- zł Cena dla członków

SZKOLENIE STACJONARNE WROCŁAW

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu, wzorem lat ubiegłych, proponuje Państwu skorzystanie z Akcji Edukacyjnej SKwP „BILANS 2023”, adresowanej do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2024 r

AKCJA BILANS I PODATKI obejmuje 2 bloki tematyczne:
Blok I. RACHUNKOWOŚĆ
Blok II. PODATKI, w tym:
• Podatek VAT
• Podatki dochodowe CIT i PIT

CELEM AKCJI jest przekazanie uczestnikom aktualnej i praktycznej wiedzy na temat zamknięcia roku obrotowego w kontekście zagadnień i zmian w podatku od towarów i usług (VAT).
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Akcja Edukacyjna „BILANS I PODATKI 2023” adresowana jest do kadry kierowniczej i pracowników komórek finansowo-księgowych sporządzających roczne sprawozdania finansowe, właścicieli i pracowników biur rachunkowych prowadzących usługowo księgi rachunkowe, a także biegłych rewidentów, doradców podatkowych, dyplomowanych księgowych SKwP i osób zajmujących się w swoich firmach podatkami, księgowością i prawem.

WYKŁADOWCA:
DARIUSZ POLAKOWSKI – Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

 

ORGANIZACJA:

BLOK II: PODATEK VAT
Podatek od towarów i usług (VAT) – zagadnienia związane z zamknięciem roku, aktualna praktyka oraz zmiany na 2024 r. - 7h / 9:00- 14:45

TERMIN:14.12.2023
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej. Zapewniamy przerwę kawową wraz z poczęstunkiem.
MIEJSCE:
IBIS STYLES WROCŁAW CENTRUM
Pl. Konstytucji 3 Maja 3, 50 083 Wrocław

PLAN NAUCZANIA:

1. SLIM VAT 3
a. zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
b. kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
c. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
d. nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
e. możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
f. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
g. zmiany zasad dla wiążących informacji,
h. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),
2. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
a. zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
b. terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
c. rodzaje faktur
d. najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
e. konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
f. faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
g. zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
h. co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
i. w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
j. korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
k. postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
l. jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
m. podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
n. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
o. nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania
3. KSeF - faktura ustrukturyzowana
a. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
b. KSeF – ewidencja faktur?
c. jakie uprawnienia i komu przekazać,
d. wysyłka wsadowa i interaktywna,
e. faktury pro forma
f. postępowanie w przypadku awarii KSeF,
g. kursy walut a KSeF,
h. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
i. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
j. jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
k. korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
l. archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
m. zalety KSeF,
n. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
o. podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
p. paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
q. faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,
4. JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia
a. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
b. korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
c. korekta JPK na wezwanie urzędu,
5. Prawo do odliczenia VAT:
a. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
c. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
d. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
e. zasada neutralności (wyrok TSUE),
f. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego,
6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
a. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c. obowiązki nabywcy,
d. ulga na złe długi a termin płatności,
e. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
h. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
a. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b. potrącenie, kompensata a split payment,
c. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d. rozliczenia podatnika z agencją celną,
e. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
a. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c. rola informacji podsumowującej,
9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
a. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
b. eksport pośredni i bezpośredni,
c. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
e. schematy dla importu usług i ZT-K,
10. Nieodpłatne świadczenia:
a. darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol, owoce),
b. nieodpłatne świadczenie usług,
c. dokumentacja,
11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków podatkowych związanych z zamknięciem roku obrotowego oraz najnowszych zmian w podatku VAT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

INFORMACJE DODATKOWE:

Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)
Zachęcamy do zapisania się na pakiet trzech szkoleń lub trzech wybranych szkoleń w ramach „Akcji Bilans i Podatki 2023” w promocyjnej cenie 1280 zł/ 1220 zł (członek SKwP) z dopiskiem "PAKIET" w dodatkowych informacjach na formularzu zgłoszeniowym.

Cena szkolenia zawiera 23% VAT

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635