Miasto:
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków
Terminy

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Szkolenie ma na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczegółowych zasad rachunkowości budżetowej niezbędnej do zamknięcia roku 2023 i otwarcia roku 2024 w rachunkowości jednostki i prawidłowego przygotowania sprawozdań finansowych – ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Szkolenie adresowane jest w szczególności do pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, w departamentach, wydziałach i referatach finansowo – księgowych, biurach jednostek budżetowych i innych jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

WYKŁADOWCA: LUCYNA HANUS - Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą we Wrocławiu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział we Wrocławiu jako wykładowca rachunkowości budżetowej.

ORGANIZACJA:

TERMIN: 12.03.2024 / 9:00 - 14:45
Szkolenie realizowane jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2023
1. Przepisy o rachunkowości dotyczące ksiąg rachunkowych, w tym:
 1) obowiązek określenia w aktualnej dokumentacji jednostki sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych;
2) zasady ewidencji finansowo-księgowej i wykaz przyjętych przez jednostkę (możliwych) uproszczeń;
3) KRS nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja”;
4) wytyczne organów wykonawczych dotyczące zasad grupowania operacji gospodarczych istotnych dla rodzaju działalności oraz zasad sporządzania przez jednostki                   sprawozdań finansowych.
2. Czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych, w tym:
 1) inwentaryzacja (metody, terminy, obowiązek udokumentowania i ujęcia w księgach wyników inwentaryzacji, osoby odpowiedzialne);
2) wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
3. Sprawozdanie finansowe jednostki:
1) zasady wyceny, ewidencji i prezentacji w bilansie aktywów trwałych (WNiP i środków trwałych) oraz aktywów obrotowych (zapasów, należności i środków pieniężnych)            jednostki;
2) wycena i ewidencja zobowiązań jednostki, w tym zaliczonych do długu publicznego spłacanego wydatkami i sprawozdanie Rb-Z;
3) ewidencja przychodów i kosztów na kontach zespołu 4 i 7 jednostki oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat;
4) operacje zwiększające i zmniejszające fundusz jednostki oraz zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki;
5) informacja dodatkowa (minimalnych zakres określony przez Ministra Finansów, wytyczne i wzory określone przez organ wykonawczy JST, omówienie wybranych pozycji na przykładach sprawozdań sporządzanych przez JST).
4. Rachunkowość budżetu JST oraz bilans z wykonania budżetu JST, w tym:
1) ewidencja operacji pieniężnych w księgach budżetu JST, dochodów i wydatków budżetowych oraz środków pieniężnych w drodze i rozrachunków z budżetami;
2) wycena i ewidencja należności i zobowiązań finansowych, odpisów aktualizujących należności z tytułu zagrożonych pożyczek oraz umorzenia zaciągniętych pożyczek;
3) rezerwa na niewygasające wydatki;
4) rozliczenia międzyokresowe budżetu JST;
5) bilans z wykonania budżetu JST.
5. Sprawozdanie finansowe JST, w tym:
1) zakres możliwych wyłączeń stosowanych przy sporządzaniu łącznych bilansów, rachunków zysków i strat oraz zestawień zmian w funduszu jednostki;
2) informacja dodatkowa sprawozdania finansowego JST (m.in. jednolite zasady wyceny, prezentacja długu JST, informacja o pożyczkach zagrożonych).

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie i poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu obowiązków księgowych związanych z zamknięciem roku obrotowego i sporządzeniem sprawozdania finansowego w jednostkach budżetowych,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

INFORMACJE DODATKOWE:

Publikacja ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w promocyjnej cenie 200,00 zł (brutto)

Zachęcamy do zapisania się na pakiet trzech szkoleń lub trzech wybranych szkoleń w ramach „Akcji Bilans i Podatki 2023” z dopiskiem "PAKIET" w dodatkowych informacjach na formularzu zgłoszeniowym.

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.

Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635