Historia

 

1907

Utworzenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Miało szczęście Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, że we Wrocławiu znaleźli się zaangażowani młodzi ludzie, którzy w 1957 roku zaczęli organizować tu Oddział Dolnośląski. Odważnie podjęli wyzwanie, poświęcając swój czas, wiedzę i ambicje.

1957

29 kwietnia – zebranie konstytucyjne we Wrocławiu. Wybrano Zarząd w składzie:

Jan Treter – przewodniczący (dziekan, prof. Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu)

Bolesław Siwoń – wiceprzewodniczący (prof. WSE we Wrocławiu)

Henryk Ciepielski – wiceprzewodniczący (Miejska Rada Narodowa)

Jacek Ochman – sekretarz (główny księgowy PSS Społem)

Czesława Drągiewicz – skarbnik (Narodowy Bank Polski)

Władysław Szewczyk – członek (główny księgowy SP ‘Tricot”)

Cezary Jakubaszko – został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (główny księgowy Centrali Nasiennej we Wrocławiu)

Edward Marcinkowski – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego (adiunkt WSE we Wrocławiu)

1958

W ciągu 12 miesięcy Zarząd odbył 15 posiedzeń. Oddział skupia już 128 członków.

Nauka i praktyka rachunkowości dynamicznie się rozwijały. Pracownicy finansowo-księgowi, którzy musieli nadążać za zmianami w systemie finansowym potrzebowali wsparcia profesjonalistów. Potrzebowali po prostu kolegów, którzy – podobnie jak oni nieustannie się uczyli i na bieżąco musieli rozwiązywać problemy rachunkowe w przedsiębiorstwach, w których byli zatrudnieni.

1959

Zmiana Statutu – zamiast rocznych kadencji wprowadza się trzyletnie.

1960

Zarząd liczy 14 członków, na jego czele stoi nadal Jan Treter.

Stowarzyszenie nieustannie rozszerzało zakres swojej działalności.

1962

Oddział Wrocławski przekształca się w Oddział Okręgowy obejmujący zasięgiem cały Dolny Śląsk.

1963

Wiedząc jak cenne są kompetencje nowoczesnych księgowych, członkowie Stowarzyszenia zaczęli organizować dla nich intensywne szkolenia zawodowe. Nadzór nad szkoleniami obejmuje Przemysław Des-Loges, założyciel SKwP we Wrocławiu.

1964

Oddział rozwija działalność szkoleniową. W pierwszym dziesięcioleciu działalności Oddział wrocławski przekształcił się w Oddział Okręgowy, obejmujący cały Dolny Śląsk. W końcu 1967 roku było 1898 członków zwyczajnych oraz 506 członków popierających. W latach 1957-1962członków popierających nie było. Prowadzono liczne szkolenia pracowników finansowo -księgowych, co wynikało z zadań postawionych przed Stowarzyszeniem przez Ministerstwo Finansów. Oddział prowadził kursy stacjonarne-przeszkolono 2164 osoby i zaoczne – 2986 osób oraz - 300 osób na kursach przygotowujących kandydatów na biegłych księgowych do egzaminu państwowego. Niemałą grupę, bo 500 osób przeszkolono na kursach operatorskich maszyn księgujących.

1967

W minionych trzech latach zorganizowano 11 odczytów dla blisko 4200 uczestników. Oddział prowadzi kursy stacjonarne i zaoczne: od 1965 roku przeszkolił łącznie prawie 5200 osób w tym 300, które przygotowywały się do egzaminu państwowego na biegłych rewidentów.

1968

27 marca – Walne Zebranie członków wybiera Bolesława Siwonia na przewodniczącego Zarządu Oddziału.

 

1974

Wizyta w Oddziale delegatów z Jugosławii i nawiązanie kontaktów z Technicznym Uniwersytetem w Dreźnie

1977

Kolejne dziesięć lat również można ocenić pozytywnie. Liczba kursów rosła, podobnie jak liczba uczestników. Częste wyjazdy członków Zarządu i doświadczonych praktyków gospodarczych do miast Dolnego Śląska i wygłaszane przez nich odczyty przyczyniły się do powiększania liczby członków zwyczajnych i wspierających. Liczba członków wynosi 6861, a członków wspierających -111. W minionym dziesięcioleciu wygłoszono 1264 odczyty dla 41 730 uczestników i zorganizowano 575 kursów, na których przeszkolono prawie 13 tys. osób z zakresu rachunkowości i przedsiębiorstw, przetwarzania danych oraz innych specjalności.

1978

Liczba dyplomowanych biegłych księgowych Oddziału wynosi 509 osób. Rozwija się współpraca z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, która dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą egzaminacyjną.

31 maja Walne Zebranie Delegatów Oddziału wybiera na przewodniczącego Zarządu Henryka Serczyka.

1986

Oddział ma 7277 członków zwyczajnych i 1307 członków wspierających.

W latach 83-86 zorganizowano 171 kursów dla ponad 4600 osób.

1988

25 kwietnia – Oddział w Legnicy usamodzielnia się i powstaje Oddział Okręgowy w Legnicy.

1989

Zorganizowano w tym roku 88 konferencji dla 2722 słuchaczy, przeprowadzono 73 kursy dla 1249 osób. SKwP podpisuje wraz z Elwro i Infobiuro umowę, zgodnie z którą we Wrocławiu powstaje Audytorska Spółka Stowarzyszenia Księgowych ELIKS.

1990

Oddział może poszczycić się 863 biegłymi księgowymi oraz 1019 umowami na świadczenie usług księgowych.

 

1992

Powołanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Regionalnego Oddziału KIBR we Wrocławiu.

1994

W minionych czterech latach zorganizowano 183 kursy dla prawie 4000 tysięcy osób, 123 kursy, które ukończyło 2617 absolwentów oraz 446 konferencji, w których wzięło udział ok. 11100 uczestników. Tradycją stają się konferencje naukowe organizowane wspólnie z Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Instytutem Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

1997

Oddział obchodzi w zamku na wodzie w Wojnowicach, koło Wrocławia, Jubileusz swego 40-lecia i 90-lecia SKwP.

1999

20 maja Zjazd Delegatów uchwala zmianę nazwy na Oddział Dolnośląski.

Członkowie Zarządu po raz kolejny biorą udział w rozstrzygnięciu Międzywojewódzkiego Konkursu Rachunkowości.

2001

Prezes Zarządu Oddziału tradycyjnie bierze udział w inauguracji roku akademickiego na Akademii Ekonomicznej, uczestniczy także w obchodach jej 55-lecia.

2002

Wspólne posiedzenie Oddziału Dolnośląskiego i Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze,  nowo otwartej siedzibie w Jeleniej Górze, przy

ul. 1 Maja 16/18. W miesięczniku Rachunkowość ukazuje się wywiad z Henrykiem Serczykiem, Prezesem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego.

2003

Prezesem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego zostaje prof. Zbigniew Luty z Akademii Ekonomicznej.

Środowisko z wielkim smutkiem żegna Jana Kazimierza Aksaka – zasłużonego działacza i biegłego rewidenta.

Udział przedstawicieli Oddziału w kolejnej konferencji na AE, dotyczącej problemów finansowych wejścia Polski do UE, m.in. o obowiązku stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

2005

Oddział obejmuje po raz kolejny patronat nad Międzywojewódzkim Konkursem Rachunkowości.

2006

Oddział Terenowy w Wałbrzychu zostaje włączony do OT we Wrocławiu.

2007

Uroczyste obchody 50-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP, w których uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP Aleksandra Natalii-Świat i Prezes Zarządu Głównego prof. Zbigniew Messner.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego SKwP wręczono dyplom Członka Honorowego SKwP Henrykowi Serczykowi - Prezesowi Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu w latach 1978-2003.

 

2006-2008

Realizacja Projektu unijnego EFS – „Szkolenia z rachunkowości i finansów szansą zawodową dla kobiet”. Konferencja podsumowująca w Oddziale Dolnośląskim i w Oddziale Terenowym w Jeleniej Górze.

Udział delegacji Oddziału Dolnośląskiego SKwP w uroczystych obchodach 50-lecia Drustva Racunovodij Financnikov in Revizoriev Nowe Mesto w Słowenii.

 

2009-2010

Realizacja Projektu EFS „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach” przez SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

 

Z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego SKwP odbyła się we Wrocławiu Ogólnopolska Konferencja poświęcona działalności Oddziałów Terenowych SKwP, która zainicjowała coroczne spotkania działaczy Stowarzyszenia poświęcone wymianie doświadczeń w działalności jednostek terenowych.

2004-2011

Objęcie patronatem corocznych Międzywojewódzkich Konkursów Rachunkowości, których organizatorem było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W pracach jury uczestniczyła mgr Henryka Turowska – sekretarz Zarządu Oddziału.

 

 

2012

 Otwarcie nowego lokalu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Dolnośląskiego przy ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A.

 

2013

Prezes Oddziału Terenowego SKwP we Wrocławiu Jadwiga Larkowska-Borkowska zainicjowała utworzenie Klubu Biur Rachunkowych, którego przewodniczącym został Henryk Klin.

2004-2011 Objęcie patronatem corocznych Międzywojewódzkich Konkursów Rachunkowości, których organizatorem było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W pracach jury uczestniczyła mgr Henryka Turowska – sekretarz Zarządu Oddziału.

 

2015

 Udział dr Władysława Fałowskiego w uroczystościach odsłonięcia obiektu upamiętniającego Zakłady ELWRO we Wrocławiu. Współpraca Dolnośląskiego Oddziału SKwP z Elwro sięga co najmniej roku 1989, w którym to Oddział Okręgowy SKwP we Wrocławiu, Zakłady ELWRO oraz INFOBIURO powołało do życia Spółkę Eliks, funkcjonującą obecnie jako spółka audytorska w grupie FINANS-SERVIS.

Spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków SKwP z okazji obchodów Dnia Księgowego w Jagniątkowie. 

 

Pierwszy Rajd Pieszy Klubu Biur Rachunkowych, zainicjonowany przez Janusza Turakiewicza-wiceprezesa Zarządu Oddziału Terenowego Wrocław. Kolejne Rajdy odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Uczestnicy pokonują trasy ok 15 km zdobywając punkty turystyki kwalifikowalnej i otrzymują pamiątkowe znaczki.

 

 

2016

Zakup lokalu dla Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze.                                                                         

Wygłoszenie wykładu przez Profesora Zbigniewa Lutego na temat „Restrukturyzacja majątkowa i kapitałowa w świetle prawa bilansowego i kodeksu spółek handlowych” w siedzibie  Loży Dolnośląskiej Business Centre Club we Wrocławiu.  Spotkanie dedykowane było dyrektorom finansowym i głównym księgowym.  

Wręczenie pierwszego Listu Akredytacyjnego – poświadczenie spełnienia przez Biuro Rachunkowe wymogów w zakresie doskonalenia zawodowego dla LTD Biuro Rachunkowe Leszek Adamek. 

Spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków SKwP w Jagniątkowie połączone z zabawą andrzejkową i odczytem na temat „Zastosowanie mechanizmu JPK na przykładzie COMARCH ERP OPTIMA”.

41 Bieg Piastów w Jakuszycach. W organizacji Biegu Księgowych uczestniczył Zarząd Główny SKwP. Aktywnie przy pracach organizacyjnych włącza się Zarząd Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze. Udział wzięło ok. 60 księgowych w biegu o Puchar Księgowych.

Uchwałą Prezydium powołano Koło Naukowe przy SKwP we Wrocławiu. Członkami nowo powstałego Koła są studenci.

Obchody 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego i 110-rocznicy ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich.

Otwarcie nowego lokalu Oddziału SKwP W Jeleniej Górze ul. 1-go Maja 76/1B, 58-500 Jelenia Góra.

5 kolejny Rajd Biur Rachunkowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO