Członkostwo w SKwP

Jak zostać Członkiem SKwP

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy dostarczyć do biura Oddziału deklarację członkowską (poniżej wersja on-line oraz do pobrania pdf).
 
Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo posiadają możliwość korzystania z indywidualnych konsultacji oraz po roku członkostwa uzyskują rabaty przy korzystaniu ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.
Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.
Więcej na: Oferta statutowa (kliknij)

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:
Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać Członkiem zwyczajnym lub Członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (link deklaracja), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale Okręgowym SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez Zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).
Członkiem zwyczajnym mogą zostać:

 1. pracownicy finansowo-księgowi,
 2. pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,
 3. biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
 4. nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,
 5. pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,
 6. pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,
 7. studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji, przez zarząd Oddziału.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza do udziału w działalności stowarzyszenia.
Wartości składek (składka roczna) 

członek zwyczajny -dyplomowany księgowy, członek zwyczajny: 

 • członek zwyczajny 36 zł
 • emeryt, rencista 10 zł
 • student 10 zł

Wartości składek (składka roczna) członek wspierający:

 • firma  200 zł

Kandydat na członka zwyczajnego
Po wypełnieniu deklaracji i dostarczeniu 1 zdjęcia legitymacyjnego zostanie wydana legitymacja członkowska.
Wpisowe w wysokości 10 zł płacone przy złożeniu deklaracji.

Składki roczne można wpłacić w kasie Stowarzyszenia lub przelewem na konto: 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635


Deklaracja na członka zwyczajnego SKwP (wersja on-line)

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO