Strona główna img Ogłoszenia img Zastępca Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego Spółdzielni.

Zastępca Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego Spółdzielni.

2018-12-21, Jelenia Góra

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec”  w Jeleniej Górze ul. Kiepury 53 działając na podstawie § 29 ust. 1  pkt 15 Statutu Spółdzielni ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego Spółdzielni.

WYMAGANIA:

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne.
  2.  Pięcioletni staż pracy na stanowisku  w księgowości.
  3.  Znajomość zagadnień spółdzielczości.
  4.  Dobry stan zdrowia.
  5. Zdolność do czynności prawnych.

Oferty pisemne zawierające CV, list motywacyjny oraz pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do zajmowania w/w stanowiska należy składać do dnia 21 stycznia 2019 r. do godz 1200 w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Związkowiec” w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 53, w zamkniętych kopertach z adnotacją:

„Rada Nadzorcza – konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego.”

 

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

CV może zawierać następujące oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Związkowiec” z siedzibą w Jeleniej Górze zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wykraczającymi poza dane określone w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

Pełna treść klauzuli informacyjnej w zakresie przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: www.smzwiazkowiec.jgora.pl

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  - Dla Kandydatów składających podanie o zatrudnienie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego

 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych uzyskanych (zebranych) od potencjalnych kandydatów podczas rekrutacji i ogłoszeń o pracę jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Związkowiec” z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Kiepury 53

 

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji w oparciu o obowiązujące przepisy a podstawą prawną naszych działań jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

 

Okres przechowywania danych

Po upływie 6 miesięcy zebrane dokumenty papierowe i elektroniczne bez otrzymanej zgody są niszczone – dla wersji papierowej, kasowane – dla wersji elektronicznej. Po tym okresie dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcą podanych przez Panią/Pana danych osobowych mogą być podmioty trzecie wspierające Spółdzielnię w procesie rekrutacji. Przy czym podmioty te przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z zaleceniami Spółdzielni.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych, żądania  ich  sprostowania, usunięcia,   wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora,  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych  osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, zbieranych przez nas na podstawie obowiązujących przepisów  jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

 

Podanie danych w oparciu o Pani/Pana zgodę oraz przetwarzanych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa wyżej, jest dobrowolne i nie wpływa na proces rekrutacji.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jej wycofanie nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W każdej chwili może Pani/Pan złożyć  sprzeciw wobec profilowania. Oświadczenie o wycofaniu zgody oraz sprzeciw należy kierować na adres mailowy smz-jg@pbox.pl

 

Zakres przetwarzania danych

Zakres danych, jakie kandydat do pracy jest zobowiązany podać w procesie rekrutacji, dokładnie wskazany jest w art. 221 §1 Kodeksu Pracy tj.:

 

• imię (imiona) i nazwisko,

• imiona rodziców,

• datę urodzenia,

• miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

• wykształcenie,

• przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Klauzula zgody niepotrzebna:

Jeżeli kandydat do pracy aplikuje bezpośrednio na zamieszczone ogłoszenie na dane stanowisko, to w dokumencie CV podaje jedynie wymagane przepisami Kodeksu pracy dane i wówczas klauzula zgody jest niepotrzebna. Kandydat wyraża dobrowolną, nie wymuszoną zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu złożenia swojej kandydatury (przeprowadzenia rekrutacji).

 

Klauzula zgody potrzebna:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w konkursie na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu – Głównego Księgowego organizowanym przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Związkowiec” z siedzibą w Jeleniej Górze zawartych w dokumentach rekrutacyjnych wykraczającymi poza dane określone w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jednocześnie oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.”

 

 

Oddziały Terenowe

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
Publikacje
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO