Strona główna img Ogłoszenia img SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

SPECJALISTA DS. KADR I KSIĘGOWOŚCI

2018-09-19, Wrocław

1. Adres jednostki:

    Szkoła Podstawowa nr 14   

    ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław

    tel.: 71 798 67 19

 

2. Określenie stanowiska:

    Specjalista ds. kadr i księgowości

 

3. Wymiar czasu pracy:

    1 etat (umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony)

 

4. Termin rozpoczęcia pracy

   Od zaraz

 

I.      Wymagania  niezbędne związane ze stanowiskiem:

    1)   obywatelstwo polskie,

2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)   brak prawomocnego skazania za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi   

      gospodarczego, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu  

      terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4)   wykształcenie co najmniej średnie i staż pracy 5 lat lub wykształcenie wyższe i staż pracy             

      4 lata, preferowane wykształcenie w zakresie zarządzania, prawa pracy w administracji,     

      rachunkowości,

5)   nieposzlakowana opinia,

 

 1.   Wymagania  dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  1)   znajomość  i przestrzeganie regulacji prawnych w zakresie: ustawy o systemie oświaty,
        Ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Kodeks Pracy,
        Ustawy o VAT oraz aktów wykonawczych do wymienionych przepisów, 
     2)   mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie kadr i księgowości w jednostkach
           oświatowo-budżetowych,  
     3)   biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
  4)   znajomość obsługi programów: Word, Excel, Vulcan KADRY Optivum, Fionet, SIO, PABS,
        program sprawozdawczy GUS,
     5)   umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
  dyspozycyjność, terminowe wykonywanie zadań,
   
 2. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
  1) Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
        w szczególności:

     • sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy pracowników oraz innych dokumentów dotyczących   
        zatrudnienia,
     • prowadzenie akt osobowych pracowników,
     • gromadzenie  i przetwarzanie danych w programie komputerowym,
     • ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (kart urlopowych,
        planów urlopów),
     • prowadzenie ewidencji czasu pracy i zwolnień lekarskich,
     • sporządzanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika                
  oraz zaświadczeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
     • współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o  renty          
        i emerytury do organu rentowego,
     • sporządzanie sprawozdań oświatowych, statystycznych (GUS, SIO, PFRON), oraz analiz,         
        wykazów o stanie zatrudnienia na potrzeby Dyrektora,
     • sporządzanie informacji do płac o zmianie wysokości wynagrodzeń lub innych składników,         
     • prowadzenie ewidencji  obowiązkowych badań lekarskich, badań do celów               
        sanitarno- epidemiologicznych , szkoleń BHP pracowników i kontrola ich aktualności,
     • archiwizacja dokumentacji kadrowej,
  2)  przybijanie pieczątek na fakturach oraz ich opis i kwalifikacja w zakresie podatku VAT,
  3)  prowadzenie rejestru zakupów niezbędnego  w zakresie ewidencji VAT zgodnie                                     
       z obowiązującymi przepisami,
  4)  prowadzenie rejestru sprzedaży niezbędnego w zakresie ewidencji VAT, zgodnie 
       z obowiązującymi przepisami,
  5)  prowadzenie niezbędnych ewidencji w zakresie podatku VAT, terminowe wysłanie deklaracji          
       VAT i terminowa zapłata podatku,
  6)  tworzenie plików JPK VAT i przekazywanie ich zgodnie z  aktualnymi przepisami,
  7)  czynny udział w zakresie przygotowania planów finansowych  i ujęcie, ich w programie PABS,
  8)  przygotowanie przelewów bankowych w elektronicznym systemie bankowym i ich podpisywanie       
       na polecenie głównego księgowego,
  9)  koordynowanie działań i czuwanie nad terminami składania sprawozdań w ramach kontroli     
       zarządczej,
  10)uczestnictwo w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych i regulaminów wydawanych        
       przez dyrektora, w szczególności dotyczących spraw związanych z kadrami i kontrolą zarządczą,

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1)  praca przy komputerze,

2)  pomieszczenie z oświetleniem mieszanym (naturalne i sztuczne),

3)  miejsce pracy znajduje się na I piętrze (budynek 2-piętrowy),

4)  stanowisko pracy w pokoju 4-osobowym.

 

V.  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

     W Szkole Podstawowej nr 14 we Wrocławiu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej       

     i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji    

     wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wyniósł mniej niż 6 %.

 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)  CV,

2)  list motywacyjny,

3)  kserokopie świadectw pracy,

4)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie wymagane do zajmowanego

     stanowiska specjalisty ds. kadr i księgowości,

5)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

7)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

     publicznych,

8)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo

     ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)  oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,

     przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

     terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

10)oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie

     pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 29

     sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. , nr101,poz.926 ze zm.) 

 

VII. Forma i termin składania ofert:

     Wymagane dokumenty należy  składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14  w godz. 8.00 –   

     15.00  lub przesłać na adres : Szkoła Podstawowa nr 14, 53-644 Wrocław, ul. Zachodnia 2,              

     w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z  dopiskiem:

     ”Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i księgowości” w terminie do 03.10.2018 r.          

     do godz. 12.00.

     Aplikacje, które wpłyną do placówki po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacja o przebiegu naboru:

1)  osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru, zostaną powiadomione telefonicznie

     o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,

2)  informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej Biuletynu       

     Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej budynku Szkoły Podstawowej nr 14,

3)  dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną     

     dołączone do jego akt osobowych,

4)  dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do drugiego

     etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane przez okres trzech miesięcy                

     a następnie wydane zainteresowanym lub niszczone po upływie kolejnych dwóch tygodni,                  

     w przypadku gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór,

5)  dokumenty złożone do naboru przez pozostałe osoby będą wydane zainteresowanym lub niszczone    

     po upływie dwóch tygodni, w przypadku gdyby zainteresowany nie zgłosił się po ich odbiór.  

Oddziały Terenowe

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
Publikacje
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO