Strona główna img Ogłoszenia img Naczelnika Wydziału w Wydziale Finansowo – Księgowym Oddziału GDDKiA we

Naczelnika Wydziału w Wydziale Finansowo – Księgowym Oddziału GDDKiA we

2019-01-15, Wrocław

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Naczelnika Wydziału w Wydziale Finansowo – Księgowym Oddziału GDDKiA we Wrocławiu

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba stanowisk pracy: 1 stanowisko

 

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

GDDKiA Oddział Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 186

53-139 Wrocław

(oraz teren działania Oddziału GDDKiA we Wrocławiu)

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- kierowanie, planowanie, organizowanie i nadzorowanie całości prac Wydziału w celu sprawnego funkcjonowania Oddziału w zakresie finansów. Prawidłowe wykonanie niniejszego zadania wymaga planowania działań w długookresowym horyzoncie czasowym,

- nadzorowanie i kontrolowanie prowadzenia ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych,

- sporządzanie rocznych planów finansowych wydatków. Nadzorowanie rozliczenia zadań inwestycyjnych i limitów planu asortymentowego i paragrafowego,

- sporządzanie planów dochodów budżetowych i wpływów z Krajowego Funduszu Drogowego oraz kontrolowanie ich realizacji,

- zapewnienie terminowego i zgodnego z obowiązującymi przepisami sporządzania sprawozdawczości budżetowej, finansowej i statystycznej w celu prawidłowego dokumentowania wszystkich operacji gospodarczych zachodzących w Oddziale,

- współpraca z wydziałami merytorycznymi w zakresie rozliczania wykonywanych zadań,

- nadzorowanie prowadzenia windykacji należności Oddziału,

- opracowywanie zarządzeń wewnętrznych w zakresie obsługi finansowej Oddziału (np. zakładowy plan kont, instrukcji obiegu dokumentów finansowo – księgowych itp.).

 

Warunki pracy:

 

- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

- trzynaste wynagrodzenie,

- ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,

- skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),

- pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,

- dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,

- możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- praca biurowa przy użyciu takich urządzeń jak: komputer, drukarka, kserokopiarka,  niszczarka dokumentów, faks,

- oświetlenie naturalne i sztuczne,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy , warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

- wyjazdy służbowe krajowe,

- obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa).

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii i/lub finansów i/lub rachunkowości,

- doświadczenie zawodowe: 3 lata w obszarze finansów i rachunkowości,

- wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości finansach publicznych, ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- kompetencje: zorientowanie na osiąganie celów, skuteczna komunikacja, zarządzanie personelem, zarządzanie zasobami, egzekwowanie zobowiązań, świadomość kosztów,

- uprawnienia dostępu do informacji niejawnych wg aktów wewnętrznych, poufne

- umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych,

- doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowisku kierowniczym,

- przeszkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w przypadku ukończenia studiów wyższych na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu oraz jego tłumaczenie przysięgłe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, umowy, w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko), w przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym prosimy o załączenie tłumaczenia na język polski,
  • kopie dokumentów potwierdzających ukończone szkolenia w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy.
    
    
    
    
    
   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających ewentualne spełnienie wymagań dodatkowych.
   
  Termin składania dokumentów:
   
  …./../../
   
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział we Wrocławiu
  Wydział Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych
  ul. Powstańców Śląskich 186
  53-139 Wrocław  (z dopiskiem na kopercie oraz liście motywacyjnym: F-1)
   
  Inne informacje:
   
   
  Informacja o metodach naboru:
   
  - I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  - II etap - pisemny sprawdzian wiedzy w formie testowej, test kompetencyjny,
  - III etap - rozmowa kwalifikacyjna.
   
   
   
   
  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf.
   
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
   
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (071) 33-47-350.
   

Oddziały Terenowe

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
Publikacje
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO