Strona główna img Ogłoszenia img Główny Księgowy

Główny Księgowy

2019-03-29, Jelenia Góra

                                      Jelenia Góra dn. 26.03.2019 r.

Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

 

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra

sekretariat@przystantworcza.pl

 

Dyrektor Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze ogłasza nabór na stanowisko głównego księgowego, na umowę o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę         w księgowości,
  b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę            w księgowości,
  c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

III.   Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem:

  

     1.    Doświadczenie w pracy w jednostce sektora finansów publicznych minimum 2 lata,
     2.    Znajomość przepisów prawa z zakresu płac, ubezpieczeń społecznych, podatku od osób fizycznych, podatku  

            dochodowego, prawa pracy,
     3.    Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych i rachunkowości,

     4.    Znajomość programu Symfonia, pakietu Microsoft Office, obsługi systemu bankowości elektronicznej oraz Internetu,
     5.    Punktualność, rzetelność, terminowość wykonywania zadań,
     6.    Umiejętność samodzielnego planowania i wykonywania zadań,
     7.    Dobrze widziane doświadczenie w rozliczaniu projektów UE i innych.

 

IV. Cechy osobowościowe kandydata:

 1. Odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu;
 2. Umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość;

       3.    Zdolności organizacyjne i negocjacyjne;

       4.    Kreatywność i otwartość na ludzi;

       5.    Podzielność uwagi, umiejętność planowania własnej pracy w dłuższej perspektywie czasowej i planowania działań       

              cyklicznych (np. z wyprzedzeniem 2-4 miesięcznym);

 1. Umiejętność szybkiego uczenia się rzeczy nowych i chęć samorozwoju;
 2. Chęć uczestniczenia w szkoleniach proponowanych przez instytucję;
 3. Optymizm i pozytywne nastawienie do otoczenia.

V.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury oraz harmonogramu wydatków.
2. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.
3. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
4. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
5. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
6. Obsługa programów komputerowych finansowych w tym min. sporządzanie, rozliczanie i przesyłanie drogą elektroniczną dokumentacji ZUS i US.
7. Nadzorowanie umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
8. Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Kierowanie rachunkowością jednostki polegającą na:

  1. sporządzaniu, przyjmowaniu i kontroli dokumentów,
  2. doskonaleniu księgowości, kalkulacji wynikowej i sprawozdawczości finansowej,
  3. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości, umożliwiającym:
   • terminowe i prawdziwe przekazywanie informacji ekonomicznych i działalności jednostki,
   • skuteczną ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych majątkowo za to mienie,
   • prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie prawomocnie zasądzonych należności,
   • sprawną kontrolę realizacji wyznaczonych zadań,
   • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych jednostki,
  4. należytym przechowywaniu i zabezpieczaniu dokumentów księgowych - ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych,
  5. prowadzeniu ewidencji druków ścisłego zarachowania - odrębnie dla każdego rodzaju (druków kasowych KP         i KW, druków inwentaryzacyjnych, druków  ubezpieczeniowych pracowników, biletów na imprezy),

              f)  nadzorowaniu całokształtu pracy:

- opracowywanie analizy gospodarki finansowej jednostki oraz wniosków

   wynikających z tych analiz,

-  dokonywanie kontroli wewnętrznej (wstępnej, bieżącej i końcowej)                                                                        a w szczególności:

   1)  wydawaniem środków pieniężnych,

      2)  obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych i zaciąganiem kredytów        

            bankowych,

             g) przyjmowaniem, wydawaniem, zakupem lub wytwarzaniem środków trwałych,

             h) innymi operacjami określonymi w odrębnych przepisach.

10. Rozliczanie pozyskanych z zewnątrz środków finansowych na realizację projektów, imprez, zadań itp.
11. Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej jednostki, niezbędnej do planowania działalności, kontroli i oceny wykonania zadań gospodarczych.

12. Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań liczbowych składanych na zewnątrz przez jednostkę.

13. Udzielanie informacji na temat warsztatów i imprez organizowanych przez instytucję.

14. Dbałość o porządek i estetykę pomieszczeń, którymi dysponuje Przystań Twórcza-Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

15. Wykonanie innych obowiązków zlecanych przez dyrektora Przystani Twórczej -  Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze.

 

VI.    Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej
 2. list motywacyjny,
 3. Kwestionariusz osobowy
 4. Kserokopie dyplomów ukończenia studiów, świadectw ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie,
 5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
  a) posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
  c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca na parterze budynku przy ul. Cieplickiej 74 w siedzibie Przystani Twórczej-Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze , stanowisko związane z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi.

 

Wymagane dokumenty należy składać:

 1. w sekretariacie Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze: ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra (Skrzydło Szkoły Podstawowej nr 6)
 2. na adres: Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury w Jeleniej Górze

ul. Cieplicka 74, 58-560 Jelenia Góra

do dnia  20.05.2019 r. do godz. 17:00

 

Dokumenty, które wpłyną do Przystani Twórczej -  Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (dla dokumentów nadanych pocztą decyduje data wpływu do Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury w  Jeleniej Górze).

 

Ogłoszenie jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Przystani Twórczej - Cieplickiego Centrum Kultury w Jeleniej Górze pod adresem internetowym ptcck.bip.jeleniagora.pl w zakładce praca oraz na stronie www.przystantworcza.pl.

 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przystani Twórczej - Cieplickim Centrum Kultury w Jeleniej Górze  jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty: szczegółowe CV powinno być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym CV na potrzeby rekrutacji prowadzonej przez Przystań Twórcza - Cieplickie Centrum Kultury z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Cieplickiej 74, zgodnie z procesami prawa z zakresu ochrony danych osobowych” oraz opatrzone własnoręcznym podpisem.

 

Klauzula informacyjna

 

 1. Administratorem podanych przez kandydata danych osobowych jest Przystań Twórcza  Cieplickie Centrum Kultury     z siedzibą w Jeleniej Górze przy ulicy Cieplickiej 74, 
 2. Można się z nami skontaktować pod adresem mailowym: sekretariat@przystantworcza.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz wymagane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi udział w rekrutacji; 
 4. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom; 
 5. Podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji (wyłonienia kandydata              i zatrudnienia go); 
 6. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
 7. Uczestnik rekrutacji ma prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia i odwołania zgody na przetwarzanie danych. 

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpatrujemy tylko kompletne aplikacje, jak również, że kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 

 

 

Dyrektor

Przystani Twórczej - Cieplickiego

Centrum Kultury w Jeleniej Górze

Ewelina Marciniak

 

 

Oddziały Terenowe

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
Publikacje
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO