Strona główna img Ogłoszenia img Główny Księgowy

Główny Księgowy

2018-06-22, Wrocław


 

Opis stanowiska:

 • wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.),
 • przygotowanie bilansu rocznego wraz z dokumentacją do corocznej weryfikacji,
 • zarządzanie operacyjne finansami instytucji, zapewnienie płynności finansowej i bezpieczeństwa finansowego jednostki w odniesieniu do budżetu,
 • planowanie wydatkowania środków i przepływów gotówkowych zgodnie z zobowiązanymi finansowymi i prawnymi instytucji
 • raportowanie stanu finansowego instytucji  wg ustalonych procedur i określonych terminów,
 • nadzorowanie pracy działu księgowości, w tym czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu płacowego, finansowo-księgowego, aktualizacja polityki finansowej jednostki,
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń w tym m.in. dotacji podmiotowej oraz celowych, podatków, zobowiązań ZUS i podatkowych, rozliczenia projektów MKiDN i innych,
 • nadzorowanie sprawozdań finansowych do ZUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji środków trwałych,
 • zapewnienie prawidłowej działalności finansowo-księgowej, rozliczeń majątkowych oraz wycen majątku zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności instytucji kultury,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i terminowej realizacji umów.
 • współpraca przy opracowywaniu i realizacji strategii finansowej działalności instytucji.
 • przestrzeganie zasad RODO

Wymagania:

Osoba ubiegająca się o w/w stanowisko, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), powinna spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. posiadać min. 3-letnie, udokumentowane doświadczenie na stanowisku Głównego Księgowego w instytucji publicznej;
 6. posiadać doświadczenie w rozliczaniu projektów finansowanych z dotacji, wspófinansowanych ze środków MKiDN i innych, w tym inwestycyjnych o charakterze długookresowym,
   
  Wymagania dodatkowe:
 • praktyka w księgowości w instytucji kultury,
 • biegła znajomość programu finansowo księgowego FK OPTIMA Firmy Comarch,  pakietu                                    MS  Office (m.in. Excel i Word); dbałość o szczegóły; bardzo dobre umiejętności analityczne,
 • doświadczenie w organizacji pracy nad budżetem zadaniowym, controllingiem, procedurą  
 • kontroli zarządczej,
 • odpowiedzialność, rzetelność, zdolność analitycznego myślenia,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne oraz myślenie strategiczne,
 • wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
  Oferujemy:
 • Miłą i przyjazną atmosferę w pracy.
 • Możliwość zdobycia nowych doświadczeń. 
  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres pantomima@pantomima.wroc.pl
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). 
   

Oddziały Terenowe

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
Publikacje
© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO