Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej
z siedzibą w Jeleniej Górze
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
STARSZEGO KSIĘGOWEGO
Umowa na czas nieokreślony
W wymiarze: pełny wymiar

Wymagania niezbędne:
1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)
2. Wykształcenie wyższe ( staż pracy 2 lata) lub średnie ( staż pracy 4 lata) o profilu umożliwiającym wykonywanie pracy
na stanowisku,
3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

Wymagania dodatkowe:
1. Biegła znajomość pakietu Office
2. Znajomość komputerowych programów księgowych /Vulcan, Płatnik, system bankowości/,
3. Znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach budżetowych,
4. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego i ZUS w jednostkach budżetowych,
5. Znajomości przepisów prawa w zakresie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
6. Cechy osobowości: odpowiedzialność, sumienność i staranność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność
myślenia i działania.

Zakres wykonywania zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie pełnej dokumentacji wynagrodzeń osobowych przy pomocy programu płacowego „Vulcan Płace”
2. Terminowe wprowadzanie do systemu bankowości elektronicznej Millenet operacji bezgotówkowych dotyczących wynagrodzeń, zakupów i innych.
3. Dokonywanie kontroli faktur i innych dokumentów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
4. Kompletowanie dokumentacji stanowiącej podstawę naliczania wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń wynikających z zawartych umów o pracę.
5. Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłków z tytułu choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych.
6. Naliczanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i nagród dyrektora.
7. Sporządzanie list płac.
8. Sporządzanie odrębnej dokumentacji płacowej dotyczącej projektów unijnych.
9. Terminowe potrącanie z wynagrodzeń pracowników szkoły bądź zleceniobiorców należności komorniczych, sądowych, należnych składek.
10. Naliczanie i przekazywanie za każdy miesiąc składek do ZUS.
11. Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych za pośrednictwem programu „Płatnik”.
12. Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, sporządzanie rocznej deklaracji dla Urzędu Skarbowego.
13. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych /PIT-y/ dla wszystkich pracowników, terminowe ich przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.
14. Po zakończeniu roku wydruk Kartotek zarobkowych, zasiłkowych i podatkowych.
15. Obsługa księgowa ZFŚS
16. Wypisywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla odpowiednich urzędów i pracowników, w tym Rp-7
17. Sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań, zestawień i analiz dotyczących spraw płacowych wymaganych przez organ prowadzący, GUS, SIO i inne.
18. Wprowadzanie i naliczanie składek Pracowników wstępujących do PPK oraz przekazywanie do TFI PZU.
19. Współpracowanie z Główną Księgową przy tworzeniu rocznych planów finansowych szkoły.

Wymagane dokumenty:
1. CV,
2. List motywacyjny,
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. Kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje,
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach / kopie/,
6. Kserokopie świadectw pracy, potwierdzające pracę w księgowości,
7. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko
wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
8. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw obywatelskich i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru,
10. /Inne/ opinie lub referencje,

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej z siedzibą w Jeleniej Górze w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił co najmniej 7,0%.
Osoby zainteresowane naborem proszone są o składanie dokumentów aplikacyjnych z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko st. księgowego, w sekretariacie Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej ul. Grunwaldzka 64A w dni robocze od godz. 8ºº do 14ºº, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 maja 2021 r. Złożone dokumenty nie będą zwracane po zakończonym postępowaniu konkursowym.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Elektronicznych im. Obrońców Poczty Polskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie dalszego postępowania naborowego. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 / oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 /”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635