Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa

zatrudni  w pełnym wymiarze czasu pracy, na umowę o pracę.

Starszego inspektora ds. finansowo-księgowych

 Od kandydata oczekujemy :

  1. wykształcenia z zakresu ekonomii lub finansów i rachunkowości;
  2. doświadczenia w pracy w księgowości, znajomości zasad ewidencji księgowej;
  3. praktycznej znajomości przepisów z zakresu podatków (VAT) i rachunkowości, w szczególności dotyczących fakturowania i dokonywania płatności,
  4. praktycznej znajomości Microsoft Office (Excel);
  5. samodzielności, odpowiedzialności i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań;
  6. komunikatywności, umiejętności pracy zespołowej;
  7. umiejętności dobrej organizacji pracy.

Oferta kandydata powinna zawierać:

  • CV wraz z listem motywacyjnym.

Dokumenty należy składać  pocztą elektroniczną na adres ksiegowa@jsmjg.pl (bez polskich znaków) lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca JSM przy ul. L.Różyckiego 19, 58-506 Jelenia Góra, w zamkniętych kopertach zaadresowanych z dopiskiem na kopercie: starszy inspektor ds. finansowo-księgowych”.

Prosimy o dołączenie do aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. L. Różyckiego 19, 58-506 Jelenia Góra, moich danych osobowych, zawartych w przekazanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzania rekrutacji do pracy z udziałem mojej osoby. Dane w zakresie szerszym niż wynikające z Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych podaję dobrowolnie. Wiem o przysługującym mi prawie cofnięcia zgody w każdym czasie. 

 JSM zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO, informujemy iż:

1) administratorem danych osobowych jest Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ludomira Różyckiego 19;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej jest możliwy pod numerem tel. 75 76 74 832 wew. 54 lub adresem e-mail: iod@jsmjg.pl;

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b  RODO w celu rekrutacji na stanowisko st. inspektora technicznych;

4) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń;

7) posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jeżeli inne przepisy prawa nie stanowią inaczej;

8) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;

9) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;

10) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów określonych w pkt 3.

 

 

…………………………………….                                                                                           ……………………………………………………….

     Miejscowość, data                                                                                                                                        Czytelny podpis       

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close