STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI

                                                     OGŁASZA NABÓR NA KANDYDATA                                                     

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Księgowa/Księgowy w Wydziale Finansowym

 

Wymagania niezbędne: 

 1. Wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia lub finanse i rachunkowość lub bankowość i zarządzanie,
 2. Minimum 2 letni staż pracy zawodowej.
 3. Niekaralność za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,  Kodeks pracy.
 6. Biegła obsługa komputera w tym programu: Word, Excel, BESTI@, Płatnik, płacowo-kadrowego.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Mile widziany staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Umiejętność pracy samodzielnej i w zespole.
 3. Kreatywność, dyspozycyjność, punktualność.
 4. Dokładność, obowiązkowość.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Wprowadzanie danych do systemu BESTI@.
 2. Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wypłaty zbiorczych wynagrodzeń pracowników Starostwa Powiatowego w Złotoryi i przekazywanie ich do GUS.
 3. Obsługa programu Płatnik, dokonywanie rozliczeń miesięcznych i rocznych.
 4. Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników i zleceniodawców do ZUS oraz zgłaszanie umów o dzieło. Sporządzenie dokumentacji zgłoszeniowej.
 5. Obliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac comiesięcznych i dodatkowych.
 6. Obliczanie i sporządzanie dokumentacji w zakresie wypłat zasiłków chorobowych,   macierzyńskich.
 7. Wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń rentowych, emerytalnych, a także wysokości wynagrodzeń.
 8. Sporządzanie rozliczeń miesięcznych płac.
 9. Sporządzanie kartotek płacowych pracowników.
 10. Dokonywanie rozliczeń podatkowych z budżetem. Naliczanie podatku od płac oraz sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej do US.
 11. Wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – sporządzanie dokumentacji.
 12. Dokonywanie rozliczeń z ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
 13. Dokonywanie wypłat wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac (umowy-zlecenie).
 14. Dokonywanie egzekucyjnych i nieegzekucyjnych potrąceń z wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa oraz innych za zgodą pracownika.
 15. Obsługa ubezpieczeń grupowych pracowników Starostwa .
 16. Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych dla wszystkich pracowników, terminowe ich przekazywanie pracownikom i Urzędom Skarbowym.
 17. Administrowanie i obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym:
  - przekazywanie informacji do instytucji finansującej,
  - prowadzenie dokumentacji PPK,
  - obliczanie, pobieranie i realizacja wpłat do PPK.

 

Wymagane dokumenty:

Niezbędne:

 1. Życiorys (CV) własnoręcznie podpisany..
 2. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego wymagane wykształcenie.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (zaświadczenie lub świadectwo pracy).
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw  publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej  treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych  na stanowisko Księgowa/Księgowy w Wydziale Finansowym  w związku z prowadzoną   rekrutacją przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi z siedzibą  przy Placu Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja.”
 8. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:

“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego,

2)  kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl,

3) dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte  w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania  rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4)  w zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

5)   odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

6)  dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia kandydata do zatrudnienia,

7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne  z  rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe  w Złotoryi. Ponadto, przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

8) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu  rekrutacji,

9) podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Starostwie Powiatowym w Złotoryi,

10) przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

 

 

Dodatkowe:

Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Księgowa/Księgowy w Wydziale Finansowym ” na adres Starostwa Powiatowego w Złotoryi,  pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym  w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635