STAROSTWO POWIATOWE W ZŁOTORYI

                                                     OGŁASZA II NABÓR NA KANDYDATA                                                      

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Główny księgowy

- Kierownik Wydziału Finansowego

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełnych praw publicznych.
 3. Niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe).
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Minimum 5 letni staż pracy zawodowej.
 6. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d)  posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
 8. Znajomość ustaw:  o finansach publicznych,  o rachunkowości, o odpowiedzialności  za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń społecznych, o samorządzie powiatowym, Prawo zamówień publicznych .
 9. Znajomość obsługi komputera i programów finansowo – księgowych niezbędnych do obsługi budżetu placówki (Budżet, Bestia).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania zespołem.
 2.  Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
 3. Zdolność analitycznego myślenia.
 4.  Odporność na stres.
 5. Kreatywność, dokładność.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości Starostwa Powiatowego, kierowanie pracą podległego Wydziału Finansowego i zapewnienie właściwego prowadzenia gospodarki finansowej Starostwa.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
 4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 5. Przedstawianie Staroście propozycji ustalenia procedur wewnętrznej kontroli finansowej gromadzenia środków, rozdysponowania środków oraz gospodarowania mieniem Starostwa Powiatowego w Złotoryi.
 6. Nadzorowanie prowadzenia: ewidencji wartościowej mienia starostwa, obsługi kasowej, windykacji należności, regulowania zobowiązań.
 7. Planowanie potrzeb finansowych Starostwa i opracowywanie planu finansowego jednostki.
 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących polityki rachunkowości Starostwa.
 9. Sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych Starostwa.
 10. Wykonywanie innych zadań określonych przez Skarbnika Powiatu i Starostę związanych z planowaniem i wykonaniem budżetu Powiatu oraz działalnością Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

 

Wymagane dokumenty:

Niezbędne:

 1. Życiorys (CV) własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa   pracy, zaświadczenia, w tym potwierdzenie wymaganej praktyki w księgowości).
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/nie byłem prawomocnie skazana/skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,  przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych   oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe”.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw   publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych  o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych   na stanowisko Głównego księgowego – Kierownika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Złotoryi  w związku z prowadzoną  rekrutacją przez  Starostwo  Powiatowe w Złotoryi   z siedzibą  przy Placu  Niepodległości 8, 59-500  Złotoryja.
 8. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:

“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za  którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego.

2)  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl.

3) Dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.  a RODO).

4) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)  Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia  kandydata do zatrudnienia.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania  ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne  z  rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

10) Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:

Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego księgowego – Kierownika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Złotoryi”  na adres Starostwa Powiatowego  w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia 22 lutego 2021 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym  w Złotoryi, pl. Niepodległości 8.

 

Inne informacje:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6 %.

 

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close