STAROSTA ZŁOTORYJSKI

ogłasza nabór na stanowisko

SKARBNIKA POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO

 

 Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełnych praw publicznych.
 3. Niekaralność (brak prawomocnego wyroku sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe).
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z zarządzaniem finansami w jednostkach sektora publicznego.
 6. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  c) posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 7. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Zdolności analityczne, odporność na stres, dyspozycyjność.
 2. Wysokie poczucie odpowiedzialności, systematyczność, dokładność.
 3. Wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.
 4. Umiejętność praktycznego stosowana przepisów prawa.
 5. Umiejętność opracowania i wdrażania projektów przedsięwzięć finansowych.
 6. Umiejętność pracy i podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych.

 

Zadania i kompetencje:

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu Powiatu i zapewnia prawidłową organizację   gospodarki finansowej Powiatu. Zadania Skarbnika w szczególności obejmują:

 1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.
 2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 3. Prowadzenie i nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją wieloletniej prognozy finansowej.
 4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 5. Opracowanie i nadzór nad realizacją budżetu powiatu oraz dochodów Skarbu Państwa.
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 7. Wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości budżetu Powiatu.
 8. Nadzorowanie gospodarowania środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne Powiatu.
 9.  Prowadzenie spraw z zakresu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych oraz z tym związana obsługa finansowo- bankowa.
 10. Opracowywania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu na potrzeby organów Powiatu.
 11. Nadzorowanie scentralizowanego rozliczenia przez Powiat podatku od towarów i usług.
 12.  Nadzorowanie prawidłowości wykorzystania środków publicznych przez podmioty otrzymujące dotacje z budżetu Powiatu.
 13. Współdziałanie z Radą Powiatu i jej komisjami.
 14. Uczestnictwo z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Powiatu.

 

Wymagane dokumenty:

Niezbędne:

 1. Życiorys (CV) własnoręcznie podpisany.
 2. List motywacyjny własnoręcznie podpisany.
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwa pracy,  zaświadczenia, w tym potwierdzenie wymaganej praktyki w księgowości).
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/nie byłem prawomocnie skazana/skazany za przestępstwo przeciwko mieniu,  przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe”.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystania z pełni praw  publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych  osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych   na stanowisko Skarbnika Powiatu w związku z prowadzoną  rekrutacją przez  Starostwo  Powiatowe w Złotoryi z siedzibą  przy Placu Niepodległości 8, 59-500  Złotoryja.”
 8. Oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści:

“Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, jako pracodawca, za  którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Starosta Powiatu Złotoryjskiego.

2)  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem:

- Starostwo Powiatowe w Złotoryi, pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja

- e-mail: iod@powiat-zlotoryja.pl.

3) Dane osobowe (oraz dodatkowe dane np.: do kontaktu, wizerunek i inne - o ile zostaną zawarte w złożonej aplikacji) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w Starostwie Powiatowym w Złotoryi na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit.  a RODO).

4) W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody - osobie, której dane dotyczą  przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5)  Odbiorcą danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.

6) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do czasu wyłonienia  kandydata do zatrudnienia.

7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania  ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne  z  rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

9) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w  Starostwie Powiatowym w Złotoryi.

10) Przekazane dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji”.

Dodatkowe:

Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach oraz inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Skarbnika Powiatu”  na adres Starostwa Powiatowego  w Złotoryi, pl. Niepodległości 8 w terminie do dnia  19 lutego 2021 r.

 

Wybór kandydata będzie poprzedzony rozmową kwalifikacyjną.

Wyłoniony w drodze naboru kandydat zostanie przedstawiony przez Starostę Złotoryjskiego do powołania przez Radę Powiatu Złotoryjskiego na stanowisko Skarbnika Powiatu Złotoryjskiego.

Starosta zastrzega sobie prawo do odwołania naboru w każdym terminie bez podania przyczyny.

 

Druki oświadczeń w zakresie danych osobowych do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej  w zakładce ochrona danych osobowych – oświadczenia.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635