ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” we Wrocławiu ogłasza konkurs na stanowisko: GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO, w wymiarze 1/2 etatu
1. Wymagania niezbędne:
1.1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
1.2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3. niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
1.4. nieposzlakowana opinia;
1.5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku;
1.6. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości lub posiadania ww. studia oraz wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
2.1 preferowane będą osoby, które posiadają doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,
2.2 preferowane będą osoby spełniające w największym stopniu wymagania dodatkowe, w tym posiadające optymalnie długą praktykę w księgowości,
2.3 bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,
2.4 wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
2.5 znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
2.6 znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
2.7 umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
2.8 samodzielność, umiejętność organizacji pracy, dyskrecja,
2.9 komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość, sumienność, zaangażowanie, inicjatywa,
2.10 wysoka kultura osobista,
2.11 umiejętności analityczne i interpersonalne,
2.12 umiejętność pracy w zespole,
2.13 umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres obowiązków na stanowisku Głównego Księgowego
3.1. prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
3.2. nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
3.3. sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości, raportów i bilansów,
3.4. opracowywanie planów gospodarczych przychodów i kosztów na poszczególne lata,
3.5. bieżące analizowanie wykonania planu,
3.6. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
3.7. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
3.8. kwalifikacja dokumentów źródłowych ze względu na podatki VAT/CIT,
3.9. prowadzenie spraw płacowych pracowników spółdzielni,
3.10. przygotowywanie deklaracji do ZUS i obsługa programu Płatnik,
3.11. prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
3.12. sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
3.13. przygotowywanie kalkulacji i deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
3.14. wystawianie faktur VAT,
3.15. nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych,
3.16. utrzymanie, przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów księgowych,
3.17. współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Biegły Rewident, Lustrator, audytorzy i inne),
3.18. reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,
3.19. przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,
3.20. przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,
3.21. współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,
3.22. prowadzenie projektów wewnętrznych mających na celu usprawnienie procesów i procedur wewnątrz działu księgowości,
3.23. bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,
3.24. opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
3.25. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
4.1. list motywacyjny,
4.2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
4.3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
4.4. kserokopię świadectw pracy dokumentujących posiadanie wymaganego okresu zatrudnienia w księgowości,
4.5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
4.6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Głównego Księgowego;

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” przy ul. Glinianej 59/3, 50-525 Wrocław, w terminie do 22.04.2022 r. do godz. 12.00 w kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” we Wrocławiu lub elektronicznie na adres: sm_hutnik@wp.pl.
• W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.
• Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę.
• Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
• Procedurę naboru nie przeprowadza się w przypadku złożenia dokumentów przez jednego tylko kandydata.
Osoby, których oferty spełnią wymagania formalne zostaną dopuszczone do kolejnego etapu procedury naboru.
O dalszym przebiegu procedury naboru i terminach, kandydaci będą poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” (http://hutnik.naszaspoldzielnia.com/).
Oświadczenia dla kandydatów do celów rekrutacji dotyczące m.in. przetwarzania danych osobowych są dostępne w załączniku: „Oświadczenie kandydata - przetwarzanie danych”.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635