OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

I. Jednostka ogłaszająca nabór:
Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie (zwane dalej ,, Centrum").

II. Stanowisko objęte naborem: Stanowisko ds. finansowo-księgowych

III. Wymiar etatu: 1
IV. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

Prowadzenie pełnej obsługi finansowo-księgowej Centrum oraz czterech jednostek obsługiwanych, w tym m.in.
1) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
2) sporządzanie plików JPK,
3) kontrola naliczania list płac – w przypadku konieczności pełnienia zastępstwa naliczanie list płac,
4) terminowa zapłata zobowiązań,
5) wypłata wynagrodzeń pracownikom,
6) prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym wykonywanie obowiązków wynikających z zamykania roku,
7) kontrola wykonania planu finansowego,
8) nadzór nad rozrachunkami jednostek, w tym z ZUS i Urzędem Skarbowym,
9) nadzór i kontrola prawidłowości rozliczeń pomiędzy placówkami z tytułu opłat za media,
10) koordynowanie pracy księgowości i dbałość o terminowe wykonanie wszystkich obowiązków sprawozdawczych,
11) nadzór nad prowadzeniem kas gotówkowych, terminowym rozliczaniem zaliczek pracowników oraz wypłatą kieszonkowego wychowankom,
12) sporządzanie wniosków o zmiany w planie budżetowym,
13) nadzór nad realizacją dotacji oraz bieżące składanie wniosków oraz rozliczeń (500+, 300+, ubezpieczenie zdrowotne, program „za życiem”, dotacja na działalność ŚDS),
14) opracowywanie analiz do przygotowania planu budżetowego na kolejny rok,
15) bieżąca współpraca z Wydziałem Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego we Wrocławiu oraz jednostkami organizacyjnymi.

V. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) praca wykonywana będzie w siedzibie Centrum,
2) określenie stanowiska pracy: Stanowisko ds. finansowo-księgowych,
3) praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,
4) większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
5) zatrudnienie w ramach umowy o pracę.

VI. Wymagania dotyczące stanowiska
1.Wymagania niezbędne:
1) spełnienie warunków określonych w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
2) Spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończona szkoła średnia, policealna lub pomaturalna ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
3) biegła znajomość obsługi komputera i programów użytkowych (w szczególności programy Word, Exel),
4) wymagana biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
5) doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych
6) znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku (w szczególności ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych).

2.Wymagania dodatkowe:
1) Staż pracy na stanowisku ściśle związanym z finansami i księgowością w jednostkach budżetowych.
2) praktyczna znajomość zasad rachunkowości jednostek budżetowych,
3) posiadanie cech osobowościowych: zdolności analitycznych, rzetelności, skrupulatności, komunikatywności, odpowiedzialności, samodzielności i operatywności

VII. Wymagane dokumenty
1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum,
2) życiorys i list motywacyjny z podaniem numeru telefonu kontaktowego i/lub adres
e-mail,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności,
6) kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności- w przypadku gdy dotyczy to kandydata,
7) oświadczenie o pełnej zdolności kandydata do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła w Kątach Wrocławskich, w celu realizacji procesu rekrutacji na Stanowisko ds. finansowo-księgowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ; Dz. Urz. UE.L Nr 119, str.1)"

W przypadku niedostarczenia kompletu wyżej wymienionych dokumentów kandydat nie spełni wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
1. Termin: 3 sierpnia 2021 do godz. 15:00 - decyduje data faktycznego wpływu oferty do Centrum.
2. Miejsce: Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła w Kątach Wrocławskich, ul 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie
3. Sposób:
a) za pośrednictwem poczty,
b) osobiście - w siedzibie Centrum.
4. Oferty muszą znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
"Oferta pracy: Stanowisko ds. finansowo-księgowych”

IX. Informacje dodatkowe
1. W okresie do 2 tygodni od upływu terminu składania oferty osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
2. Informacje o wyniku naboru będzie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum.
3. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Centrum zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.
4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w marcu 2021 r., jest niższy niż 6 %.
5. Dodatkowe informacje o naborze na w/w stanowisko udzielane są pod nr tel. 661 666 679 i 71 316 66 42 (wew. 29).

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła w Kątach Wrocławskich na potrzeby procedury rekrutacji na stanowisko Stanowisko ds. finansowo-księgowych.

Działając na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Usług Społecznych im. św. Jana Pawła w Kątach Wrocławskich, ul. 1 Maja 43, 55-080 Kąty Wrocławskie (tel. 71316642, email: sekretariat@pcus.pl) zwane dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
2) Inspektorem danych osobowych przy Administratorze jest Małgorzata Czartoryska (tel. 519375959 email: iod.mc@usługirodo.pl)
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury rekrutacji na Stanowisko ds. finansowo-księgowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom; w przypadku pomyślnego zakończenia tej procedury Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby realizacji stosunku pracy;
4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana osobowych jest art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w zw. z art. 22¹ k.p.;
5) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przetwarzania procedury rekrutacji, w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie dopuszczenie Pani /Pana do procedury rekrutacji;
6) Posiada Pani/ Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorującego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7) Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji z zastrzeżeniem, iż do okresu tego wlicza się okres 3 miesięcy o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w przypadku jego pozytywnego zakończenia i zawarcia umowy o pracę – okres wymagany przez przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentacji pracowniczej.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635