Dyrektor

Liceum Ogólnokształcącego nr XVII

          Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

OGŁASZA  NABÓR  NA  STANOWISKO

SAMODZIELNEGO REFERENTA/ SPECJALISTY DS. KSIĘGOWOŚCI

 

Adres jednostki: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej
                                   Tęczowa 60
                                   53-603 Wrocław
                                   tel. ( 071/798-67-40, wew.100)

Nazwa stanowiska: samodzielny referent/specjalista ds. księgowości

Wymiar czasu pracy: etat tj. 40 h tygodniowo,  przewidywany termin zatrudnienia         I kwartał 2024 r.  

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.                                         o pracownikach samorządowych);
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią;
 4. osoba kandydująca nie była prawomocnie skazana za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 5. wykształcenie wyższe ekonomiczne, umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku lub wykształcenie średnie ekonomiczne umożliwiające wykonywanie zadań na danym stanowisku;
 6. biegła znajomość obsługi komputera, pakiet biurowy MS Office;
 7. znajomość obsługi programów księgowych, mile widziane VULCAN Finanse.
 8. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 9. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz o finansach publicznych;
 10. komunikatywność, sumienność, dokładność, nastawienie zadaniowe, samodzielność, obowiązkowość, dobra organizacja czasu pracy, uprzejmość i życzliwość w kontaktach z ludźmi;
 11. dodatkowym atutem będzie przynajmniej roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowisku samodzielnego referenta/specjalisty ds. księgowości

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę, pełen etat;
 2. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji;
 3. przyjazną atmosferę pracy;
 4. benefity socjalne m.in. dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia okolicznościowe.

Zakres obowiązków:

 1. księgowanie faktur zakupowych, wyciągów bankowych i innych dokumentów księgowych;
 2. kontrola płatności, rozrachunków z kontrahentami i potwierdzenia sald;
 3. bieżące monitorowanie kont księgowych, weryfikacja i analiza zestawień obrotów sald;
 4. wystawienie faktur sprzedażowych;
 5. rozliczanie zaliczek/wydatków pracowniczych oraz obsługa kasowa;
 6. dział w procesie zamknięcia miesiąca i w sprawozdaniach rocznych;
 7. dział w sporządzaniu sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat) oraz sprawozdań GUS, PABS, Bestia;
 8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i WNiP;
 9. Prowadzenie ewidencji i rejestrów podatku VAT naliczonego i należnego.
 10. Wymagane dokumenty:
 11. list motywacyjny;
 12. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
 13. kserokopie świadectw pracy;
 14. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, umiejętności i wykształcenie;
 15. oświadczenie o niekaralności;
 16. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV oraz kwestionariusz osobowy powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art.6.ust.1.lit.a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 . (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem  „ Nabór  na stanowisko samodzielny referent/specjalista ds. księgowości” w terminie do 09.02.2024 r. do godz. 14: 00. Liczy się data stempla pocztowego.
 1. Dokumenty aplikacyjne dostarczone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone nie będą rozpatrywane.
 2. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej

Inne informacje:

 • Informacje o metodach naboru:
 1. weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym;
 2. rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi osobami;
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej https://loxvii.bip.gov.pl
 • Sposoby postepowania z dokumentami aplikacyjnymi:
 1. dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do jego akt  osobowych,
 2. dokumenty aplikacyjne pozostałych osób, biorących udział w konkursie będą przechowywane w placówce prze okres 2 tygodni od daty zakończenia procesu rekrutacyjnego. Jeżeli w tym okresie nie zostaną odebrane osobiście ulegną zniszczeniu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71/798-67-40 wew. 115

KLAUZULA INFORMACYJNA – proces rekrutacji

 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem podanych danych jest Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu , ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław (dalej: My). Kontakt z nami możliwy jest pod mailem liceum@lo17.wroc.pl .
 2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych osobowych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
 3. Twoje dane osobowe oraz podane przez Ciebie dane dotyczące Twojej rodziny przetwarzamy w celu zatrudnienia, w celu rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych, wykonania obowiązków w obszarze dokumentacji prawa pracy.
 4. Twoje dane osobowe podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy
  • w zakresie, w jakim podane przez Ciebie dane odpowiadają wymaganiom wynikającym z prawa pracy i z Karty Nauczyciela – z powołaniem na art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w wykonaniu czynności dążących do zawarcia umowy o pracę;
  • w zakresie pozostałych danych - na podstawie Twojej zgody, która została wyrażona poprzez zgłoszenie się w procesie rekrutacji, przesłanie swojego CV, wypełnienie kwestionariusza;
 5. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres rekrutacji, a w razie podjęcia współpracy - również przez cały okres zatrudnienia i następnie przez okres 10 lat od daty ustania zatrudnienia (tak długi okres przechowywania danych pracowniczych jest obowiązkiem nałożonym na nas przez przepisu prawa pracy).
 6. Masz prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, do poprawiania danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do żądania usunięcia danych, do przenoszenia danych do innego administratora danych.

 

 

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635