PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
LEŚNY BANK GENÓW KOSTRZYCA

ogłasza nabór na stanowisko

REFERENT DS. KSIĘGOWYCH
W ZESPOLE FINANSOWO-KSIĘGOWYM

Miejsce pracy: Miłków, powiat karkonoski

Leśny Bank Genów Kostrzyca jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych, która od roku 1996 rozpoczęła gromadzenie oraz długotrwałe przechowywanie zasobów genowych drzew i krzewów leśnych oraz monitoring jakości materiału rozmnożeniowego w postaci nasion z najcenniejszych obiektów nasiennych Lasów Państwowych oraz z parków narodowych, rezerwatów i pomników przyrody.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na nasz temat zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny internetowej www.lbg.lasy.gov.pl

I. Opis stanowiska:
1. Obsługa kasowa jednostki.
2. Sporządzanie list płac wraz z naliczaniem wynagrodzeń i zasiłków chorobowych.
3. Sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Sporządzanie deklaracji ZUS, w tym obsługa programu Płatnik.
5. Wystawianie faktur sprzedażowych jednostki, w tym obsługa drukarki fiskalnej.
6. Rozliczanie inwentaryzacji.
7. Księgowanie dokumentów dotyczących wyciągów bankowych.
8. Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej.
9. Udział w sporządzaniu sprawozdawczości finansowej.
10. Archiwizacja dokumentów finansowo-księgowych.
11. Zastępstwo personelu kadrowego podczas nieobecności.
12. Wsparcie pracowników zespołu w bieżących sprawach.

II. Warunki pracy:
1. Umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy, docelowo z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.
2. Umowa o pracę, o której mowa w pkt 1 może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny.
3. Miejsce wykonywania pracy: Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków.

III. Wymagania obowiązkowe:
1. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, administracji.
2. Minimum rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.

IV. Wymagania dodatkowe:
1. Inne kwalifikacje i umiejętności z zakresu ekonomii, rachunkowości, finansów, kadr i płac.
2. Znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o lasach, przepisów podatkowych, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych.
3. Znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych, w tym MS Office.
4. Znajomość obsługi programu Płatnik.
5. Doświadczenie zawodowe związane z księgowością i finansami w jednostkach PGL LP.
6. Znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), w szczególności modułu Finanse i Księgowość, Kadry-Płace.

V. Pożądane cechy osobowości:
1. Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność samodzielnej analizy i oceny danych.
2. Dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wynik wykonywanej pracy.
3. Wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne.

VI. Wymagane dokumenty:
1. Pisemne zgłoszenie do konkursu w formie listu motywacyjnego.
2. Curriculum vitae.
3. Dokumenty potwierdzające wykształcenie, uprawnienia, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności – kserokopie (oryginały dokumentów do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej).
4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe w zakresie określonym w pkt III.2 oraz pozostałym – kserokopie (m.in. świadectwa pracy, referencje, zakresy czynności, zaświadczenia; oryginały dokumentów do wglądu na rozmowie kwalifikacyjnej).
5. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych, stanowiący załącznik do oferty pracy.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursu na stanowisko referenta ds. księgowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, złożone pod „Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Leśnym Banku Genów Kostrzyca”, stanowiącą załącznik do oferty pracy.

VII. Termin i miejsce składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:
1) przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Miłków 300, 58-535 Miłków, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: referent ds. księgowych”;
lub
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres malgorzata.sulek@lbg.lasy.gov.pl w tytule wiadomości wpisując: „Nabór na stanowisko: referent ds. księgowych”.
2. Termin na złożenie dokumentów aplikacyjnych upływa 23 lipca 2021 roku o godz. 15:00.
W przypadku przesłania dokumentów pocztą tradycyjną decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
3. Aplikując drogą elektroniczną kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursu na stanowisko referenta ds. księgowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca, w zakresie określonym w wyżej przywołanej „Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy w Leśnym Banku Genów Kostrzyca”.
4. Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie nie będą rozpatrywane.
5. Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Na rozmowy kwalifikacyjne będą zaproszeni kandydaci wyłonieni w pierwszym etapie rekrutacji na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych pod względem warunków przystąpienia do postępowania konkursowego, określonych w pkt III.
7. O wynikach kwalifikacji do kolejnych etapów postępowania wszyscy kandydaci zostaną poinformowani na wskazany do kontaktu adres.
8. Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca może unieważnić rekrutację na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyny.
Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest p. Małgorzata Sułek – Starszy Specjalista ds. kadrowych pod numerem telefonu 75 713 10 48 wew. 114.

Załączniki do oferty pracy:
1. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych.
2. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635