ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” we Wrocławiu ogłasza chęć nawiązania współpracy w celu prowadzenia PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI dla Spółdzielni.
1. Wymagania niezbędne:
1.1 preferowane doświadczenie w jednostce zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowej lub podmiocie obsługującym wspólnoty mieszkaniowe,
1.2 preferowane posiadanie optymalnie długą praktykę w księgowości,
1.3 bardzo dobra znajomość zagadnień księgowych i podatkowych, planu kont i dyscypliny finansów publicznych,
1.4 wiedza i umiejętności prowadzenia księgowości komputerowej i samodzielnej obsługi programów księgowo-finansowych,
1.5 znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych,
1.6 znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
1.7 umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywanie założeń,
1.8 samodzielność, dyskrecja, odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dokładność, terminowość,
1.9 wysoka kultura osobista,
1.10 umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

2. Zakres obowiązków;
2.1 prowadzenie księgowości w spółdzielni, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
2.2 nadzór nad dekretowaniem i terminową ewidencją dokumentów księgowych, rozliczanie gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
2.3 sporządzanie raportów na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej, sprawozdań finansowych wg ustawy o rachunkowości, raportów, bilansów i rachunku zysków i strat,
2.4 opracowywanie planów gospodarczych przychodów i kosztów na poszczególne lata,
2.5 bieżące analizowanie wykonania planu,
2.6 dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
2.7 dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
2.8 kwalifikacja dokumentów źródłowych ze względu na podatki VAT/CIT,
2.9 prowadzenie spraw kadrowo - płacowych pracowników spółdzielni,
2.10 przygotowywanie deklaracji do ZUS i obsługa programu Płatnik,
2.11 prowadzenie całości dokumentacji wraz z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych,
2.12 sporządzanie deklaracji na podatki lokalne (od nieruchomości) i kontrola terminowego regulowania zobowiązań z tytułu podatków lokalnych,
2.13 przygotowywanie kalkulacji i deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2.14 wystawianie faktur VAT,
2.15 nadzór nad właściwym obiegiem dokumentów księgowych,
2.16 utrzymanie, przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów księgowych,
2.17 współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, banki, Biegły Rewident, Lustrator, audytorzy i inne),
2.18 reprezentowanie pracodawcy przed stosownymi urzędami i instytucjami oraz organami kontroli finansowej,
2.19 przestrzeganie i monitorowanie terminów płatności zobowiązań spółdzielni,
2.20 przygotowywanie przelewów w systemie bankowym,
2.21 współpraca z bankami w zakresie kredytowania i rozliczania procesów inwestycyjnych,
2.22 bieżące analizowanie regulaminów obowiązujących w spółdzielni pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującym prawodawstwem,
2.23 opracowanie niezbędnych regulaminów dotyczących funkcjonowania spółdzielni zgodnie z obowiązującym prawodawstwem,
2.24 wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Spółdzielni oraz organy nadzorujące.

3 Wymagane dokumenty i oświadczenia:
3.1 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone za zgodność z oryginałem),
3.2 kserokopię świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzające zatrudnienia w księgowości lub współpracę w podobnym zakresie,
3.3 oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu, przeciwko wiarygodności dokumentów i za przestępstwo skarbowe,
3.4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na wybór obsługi księgowej dla Spółdzielni.
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” przy ul. Glinianej 59/3, 50-525 Wrocław, w terminie do 22.04.2022 r. do godz. 12.00 w kopertach z dopiskiem: „współpraca w celu prowadzenia PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI dla SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „HUTNIK” we Wrocławiu lub elektronicznie na adres: sm_hutnik@wp.pl. W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu. Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnoprawnych będą mogły być odebrane do 14 dni po zakończeniu rekrutacji. Nie odebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
O dalszym przebiegu procedury wyboru oferenta Spółdzielnia będzie informowała telefonicznie lub drogą elektroniczną (e-mail), bądź odrębnym pismem. Informacja o wyniku będzie umieszczona na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Hutnik” (http://hutnik.naszaspoldzielnia.com/).

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635