DYREKTOR  DELEGATURY
KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO
WE WROCŁAWIU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

KSIĘGOWY

I. Liczba lub wymiar etatów
1 etat

II. Ogólny zakres obowiązków
1. Księgowanie dowodów księgowych w systemie FK.
2. Dokonywanie opisu merytorycznego faktur i rachunków.
3. Przygotowywanie przelewów.
4. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
5. Prowadzenie spraw dotyczących przekazywania dotacji jednostkom samorządu
terytorialnego i ich rozliczanie.
6. Opracowywanie preliminarzy wydatków wyborczych.
7. Obsługa budżetu w systemie Trezor dotycząca zapotrzebowania na środki budżetowe,
zarządzania harmonogramem wydatków budżetowych, wniosków i decyzji
budżetowych.
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
9. Praca w systemie płacowym i systemie ZUS PŁATNIK w zakresie wynagrodzeń
i umów zleceń (wprowadzanie danych zleceniobiorców, zgłoszenie do ubezpieczeń,
wyrejestrowanie z ubezpieczeń).
10. Rozliczanie umów zleceń i należności finansowych urzędników wyborczych.

III. Warunki pracy oraz otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
✓ praca w siedzibie Delegatury
✓ stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na
parterze z dostępem do światła dziennego
✓ narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe
✓ występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca,
praca przy monitorze powyżej 4 godzin
✓ budynek jest częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie:
winda, podjazd do budynku, brak toalet dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych

IV. Wymagania niezbędne
✓ wykształcenie średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
✓ minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości
w jednostkach sektora finansów publicznych
✓ znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy
o rachunkowości, znajomość klasyfikacji budżetowej
✓ znajomość ewidencji środków trwałych
✓ znajomość pakietu MS Office
✓ znajomość systemu TREZOR
✓ obywatelstwo polskie
✓ pełna zdolność do czynności prawnych
✓ korzystanie z pełni praw publicznych
✓ nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

V. Wymagania dodatkowe
-
VI. Uprawnienia / umiejętności
✓ znajomość programu Sage Symfonia: Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Środki
Trwałe
✓ umiejętność współpracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, umiejętność
organizacji pracy, rzetelność

VII. Wymagane dokumenty / oświadczenia
✓ CV wraz z numerem telefonu i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych
✓ list motywacyjny
✓ kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
✓ kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
✓ oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
✓ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
z pełni praw publicznych
✓ oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy przesłać w terminie do 31 sierpnia 2020 r. (liczy się data wpływu)
na adres mailowy: wro-magdalena.kaszuba@kbw.gov.pl lub dostarczyć do siedziby
Delegatury: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu
ul. Podwale 28
50-040 Wrocław
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowego”.

IX. Pozostałe informacje
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 344-62-93.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości
na stronie: https://wroclaw.kbw.gov.pl

Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania aplikacji.
Złożone dokumenty można odebrać w terminie 2 tygodni po ogłoszeniu wyników naboru.
Po upływie tego terminu nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

Administratorem danych osób składających oferty jest Krajowe Biuro Wyborcze,
tel.:22 695 26 41, mail: biuro@kbw.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych:
iodo@kbw.gov.pl lub na adres siedziby administratora. Dane osobowe osób składających
oferty będą przetwarzane w celu realizacji procedury naboru. Podstawą przetwarzania
danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 § 1 , art. 221 § 4 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.),art. 3 ustawy
z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r., poz.
1915) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz zgoda w odniesieniu do danych
osobowych w zakresie wykraczającym poza ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a
RODO. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom. Dane
kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej. Kandydat ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa. Kandydat ma
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez kandydata przystępującego do
naboru jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata
w naborze nie będzie możliwy. Dane osobowe kandydatów nie podlegają
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Wrocław, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Dyrektor
Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego
We Wrocławiu
/-/ Tomasz Szczepański

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635