Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2022.530 t.j.)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Księgowy/księgowa – kasjer/kasjerka

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

 • Wykształcenie średnie - policealne, pomaturalne, bądź średnie zawodowe - o kierunku ekonomicznym, minimalny staż pracy – 2 lata,
 • Znajomość przepisów w zakresie rachunkowości i finansów publicznych,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • Umiejętność obsługi komputera oraz programów typu: Excel, Word,
 • Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego lub organach administracji rządowej,
 • Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
 • Znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • Znajomość i obsługa programu „PŁATNIK” i "SIGID",
 • Samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista.

 

 • Warunki zatrudnienia:
 • Praca w siedzibie pracodawcy,
 • Praca przed monitorem ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
 • Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie
 • Planowany termin rozpoczęcia świadczenia pracy grudzień 2022 r.

3. Zakres wykonywanych zadań:

 • Naliczanie i prowadzenie dokumentacji płacowej dotyczącej wynagrodzeń z tytułu umowy
  o pracę i umów zleceń,
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik,
 • Rozliczanie wynagrodzeń i świadczeń, sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych i deklaracji wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym i podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Sporządzanie analiz płacowych, prognoz, sprawozdawczości, sprawozdań statystycznych
  i informacji w zakresie wysokości wynagrodzeń,
 • Prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowników, naliczanie i odprowadzanie składek,
 • Sporządzanie i przyjmowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji księgowych i gospodarczych, kontrola formalno-rachunkowa,
 • Sporządzanie przelewów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie operacji kasowych depozytów mieszkańców wpłaty i wypłaty środków zgodnie
  z obowiązującymi przepisami,
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i Głównego księgowego wchodzących w zakres działu księgowości,
 • Odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo-księgowej.

4.Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny z opisem doświadczenia zawodowego,
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać drogą korespondencyjną na adres: Dom Pomocy Społecznej, Nielestno 17, 59-610 Wleń, w terminie do dnia 27.12.2022 r. (liczy się data wpływu).

Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Domu Pomocy Społecznej przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli odebrać swoje dokumenty za pokwitowaniem. Po tym okresie nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć dokumenty w oryginale poświadczające wykształcenie, nabyte umiejętności oraz świadectwa pracy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635