Dyrektor Muzeum Miejskiego ,,Dom Gerharta Hauptmanna’’

w Jeleniej Górze

ogłasza nabór na stanowisko:

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO MUZEUM MIEJSKIEGO „DOM GERHARTA HAUPTMANNA” w Jeleniej Górze

Miejsce pracy: MMDGH Jelenia Góra – Jagniątków
Wymiar etatu: 1/2
Ilość etatów: 1
Termin składania dokumentów: do 22.07.2022 r.

 

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

 1. Wymagania niezbędne: Kandydat powinien być osobą, która zgodnie z Ustawą o finansach publicznych  spełnia następujące wymagania:
  a) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
  b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
  c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
  d)posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
  e)spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6- letnią praktykę w księgowości,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
  f) Zna przepisy ustaw o: finansach publicznych, o rachunkowości, prawo zamówień publicznych, kodeksu pracy, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 1. Wymagania dodatkowe:
  a) umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel), programów księgowych, PŁATNIK, oraz sprzętu biurowego;
  b) znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości, przepisów prawa pracy pracowników instytucji kultury
  c)umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, w tym programów księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
  d) umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia , umiejętność planowania finansowego i budżetowania;
  e)znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;
  f) inicjatywa dobrej organizacji pracy i chęci doskonalenia umiejętności;
  g) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, systematyczność, skrupulatność oraz zaangażowanie;
  h) umiejętność pracy pod presją (czasu, zadań i ich celów).

II. Wymagania na stanowisku Głównej Księgowej: 

 • Prowadzenia rachunkowości Muzeum Miejskiego ,,Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze
 • Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 • Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów zadań oraz sprawozdań finansowych w tym zakresie
 • prowadzenie gospodarki  finansowej  środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji Muzeum i  zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Muzeum, przestrzeganie  zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, zapewnia terminowe ściąganie należności oraz spłaty zobowiązań,
 • analizowanie wykorzystywania środków finansowych będących w dyspozycji Muzeum,
 • opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analizy,
 • monitorowanie na bieżąco realizację zadań ze środków pozabudżetowych oraz dotacji zewnętrznych.
 • prowadzenie rozliczeń finansowych Muzeum Miejskiego ,,Dom Gerharta Hauptmanna’’ - opracowanie planów finansowych i sporządzanie analiz ekonomicznych i sprawozdań finansowych.

III. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje;
 • dokumenty potwierdzające staż pracy;
 • oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności lub oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 • Termin: do 22.07.2021 r. do godz. 15.00
 • Sposób:
  1) Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach osobiście do godz. 15:00
  2) Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w MMDGH w Jeleniej Górze – Jagniątkowie”.
 • Miejsce: w siedzibie Muzeum Miejskiego „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie ul. Michałowicka 32

V. Informacje dodatkowe:
Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 75 755 32 86.
Dyrektor MMDGH w Jeleniej Górze zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.

VI. Klauzula informacyjna:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO",informuję, że administratorem danych osobowych jest Muzeum Miejskie „Dom Gerharta Hauptmanna” w Jeleniej Górze – Jagniątkowie ul. Michałowicka 32.
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja praw i obowiązków administratora w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji:
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w ramach wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z prowadzeniem rekrutacji.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy zmierzających do podjęcia i realizacji stosunku pracy.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – w szczególności dochodzenie roszczeń.
• Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. h RODO, jako niezbędne do oceny zdolności pracownika do pracy.
Odbiorcami danych osobowych mogą być jedynie podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa (np. medycyna pracy).
Dane osobowe przechowywane  będą przez okres wskazany przepisami prawa.
Osobie składającej dane przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close