Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze

ogłasza konkurs na stanowisko

główny księgowy

0,125 etatu

umowa o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić min. jeden z następujących wymagań niezbędnych do zatrudnienia na w/w stanowisku, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

1. posiadać ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości, lub

* posiadać ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub

* być wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów lub

* posiadać certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. mieć obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,

3. mieć pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

4. nie być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

5. posiadać znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

6. nie być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

8. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

9. posiadać umiejętność obsługi komputera w zakresie: programy księgowe, pakiet biurowy, poczta elektroniczna, Internet,

10. posiadać biegłą znajomość ustaw i przepisów wykonawczych oraz obowiązujących formularzy dotyczących wykonywania obowiązków na zajmowanym stanowisku, a w szczególności:
a) Ustawa o finansach publicznych, w tym przepisy wykonawcze,
b) Ustawa o rachunkowości,
c) Ustawy z zakresu prawa podatkowego (w tym VAT),
d) Ustawy z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
e) Ustawa o pracownikach samorządowych,
f) Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

1. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

2. umiejętność organizacji i koordynacji pracy,

3. umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów,

4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,

5. umiejętność praktycznego stosowania przepisów,

6. predyspozycje osobowościowe tj.: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność skutecznego komunikowania się, analitycznego i strategicznego myślenia, odpowiedzialność, terminowość, rzetelność; sumienność, obowiązkowość, bezstronność, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

III. Warunki pracy:

Praca w wymiarze 1 godz. dziennie.

Miejsce pracy: Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze, Al. Jana Pawła II 7. Budynek z windą, bez barier architektonicznych.

IV. Zakres obowiązków:

- opracowanie zakładowego planu kont syntetycznych i analitycznych,

- opracowanie planów finansowo- rzeczowych Powiatowego Zespołu,

- opracowywanie kwartalnych analiz realizacji zadań rzeczowo-finansowych działu,

- opracowywanie kwartalnych harmonogramów dochodów i wydatków, prowadzenie ewidencji planu wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian,

- przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w budżecie,

- nadzór nad sporządzaniem list płac pracowników i kart wynagrodzeń,

- nadzór nad prowadzeniem kart zasiłków chorobowych,

- nadzór nad prowadzeniem rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,

- nadzór nad sporządzaniem raportów RMUA, DRA, RCA, RZA,

- bieżące analizowanie budżetu,

- sporządzanie not księgowych, przelewów,

- rozliczanie rachunków komisji orzekających,

- sporządzanie sprawozdań budżetowych tj. Rb 27S, Rb 28S, oraz pozostałe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz sprawozdań GUS,

- sporządzanie sprawozdań finansowych,

- bieżące wykonywanie rachunkowości w Powiatowym Zespole,

- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

- należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych,

- badanie legalności, rzetelności i prawidłowości wszelkich dokumentów, w szczególności dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i rzeczowymi składnikami majątkowymi,

- sprawowanie nadzoru nad rzetelnością i prawidłowością inwentaryzacji i jej rozliczanie.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1),
4. kserokopie świadectw pracy,
5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
6. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
7. oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym (załącznik nr 2),
8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji w ramach naboru na wolne stanowisko urzędnicze (załącznik nr 3).

Kandydat może załączyć do oferty zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą, o ile kandydat był wcześniej zatrudniony w jednostkach samorządu terytorialnego i odbył taką służbę.

Uwagi dodatkowe:

1. Kandydat do zatrudnienia na wolnym stanowisku pracy wyłoniony w wyniku niniejszego naboru zostanie niezwłocznie skierowany do lekarza medycyny pracy w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska .

2. Osoba, której w wyniku naboru zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia zobowiązana będzie do złożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

3. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych ,zawartych w przedłożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze w celach rekrutacyjnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

4. Kandydat na wolne stanowisko kierownicze składa oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 17 grudnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 289).
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Jeleniej Górze w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.06.2023 r. do godz.12.00 z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy na stanowisko: Główny Księgowy".
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Złożonych dokumentów Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej https://pzon.bip.jeleniagora.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w jeleniej Górze.

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635