Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej  w Szklarskiej Porębie ogłasza nabór na stanowisko

 

Głównego Księgowego

 

I. Wymagania niezbędne :

 

Stanowisko może być powierzone kandydatowi, który :

 

1)       Jest obywatelem polskim.

2)       posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych

3)       Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

- ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

- ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości

4)       Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

5)       Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.


II. Wymagania dodatkowe pozwalające na optymalizację pracy na w/w stanowisku:

 

1) Umiejętność obsługi komputera, programów księgowych (SIGID, Płatnik) oraz sprzętu biurowego.

2) Znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych,                    

3) Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.

4)  Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, zaangażowanie
5) Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych,           o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, kodeks pracy.
6) Preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego lub co najmniej 5–letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego

    III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

1)  Prowadzenie całokształtu spraw związanych z działalnością finansową Ośrodka zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami.
2) Prowadzenie ksiąg rachunkowych.

3) Sprawdzanie dowodów księgowych.

4) Kwalifikowanie (dekretowanie) dowodów księgowych do ujęcia w księgach rachunkowych.

5) Kontrola poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym.  

6) Prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych

w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniu społecznym.

7) Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt.

8) Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykorzystanej dotacji przyznanej przez organizatora oraz sporządzanie sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
9)Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań o realizacji planu finansowego.
10) Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
11) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
12) Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
13)Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
14) Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo-księgowych.
15) Prowadzenie ewidencji księgowej wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych nie stanowiących środków trwałych ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym: planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
17)Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych.
18) Przygotowywanie i prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych.
19) Gromadzenie podstawowych aktów normatywnych instytucji.
20) Przygotowywanie wniosków w celu pozyskania środków finansowych z różnych funduszy pomocowych na zadania związane z działalnością Ośrodka oraz ich realizacja.

21) Sporządzanie listy płac, odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych

22) Rozliczanie umów o dzieło i umów zleceń

23) Rozliczanie delegacji pracowniczych

24) Sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań, zestawień i raportów

25) Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.

    IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)        praca na w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13

2)        praca przy komputerze,

3)        odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

 

    V. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
list motywacyjny

1)       CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

2)        kwestionariusz osobowy

3)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe

4)       oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

5)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie:

Z  napisem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego”  należy złożyć w sekretariacie MOKSiAL bądź przesłać przesyłką pocztową na adres: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie, ul. Słowackiego 13, 58-580 Szklarska Poręba lub na adres e-mail: dyrektor@mok.szklarskaporeba.pl w terminie  do dnia  07.10.2021r.  

 

 

    VI. konkurs  przeprowadza się w dwóch etapach, na które składają się:

1)        wstępna analiza dokumentów aplikacyjnych i ustalenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

2)        postępowanie kwalifikacyjne wyłonionych w I etapie kandydatów poprzez :

a)  ocenę  merytoryczną złożonych dokumentów aplikacyjnych,

b) rozmowę kwalifikacyjną,

 

Dyrektor zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

 

 

 

                                                    

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                   

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635