Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław (dalej Oddział).
  2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i realizacją kursu/ szkolenia przez placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, w tym przeprowadzenia egzaminu, a także w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/ szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO); w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania m.in. dowodów księgowych lub dokumentacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, czy zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom kursu/szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu marketingu i promocji w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika kursu/szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku wyrażenia zgody-prawo do jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu oraz jego realizacji, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie wykluczenie Pani/Pana z udziału w szkoleniu lub kursie.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close