Strona główna img Aktualności img Zmiana sposobu składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Zmiana sposobu składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Od  15 marca 2018 r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego jest możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, a tryb składania tych dokumentów różni się
w zależności od tego, czy osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są osoby fizyczne posiadające numery PESEL ujawnione w Rejestrze, tryb składania dokumentów finansowych jest jedno- lub dwuetapowy, zgodnie z kolejnością czynności opisanych poniżej.

I  ETAP – REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

Dokumenty należy zgłosić do nowo utworzonego Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie https://ekrs.ms.gov.pl. Zgłoszenie to jest bezpłatne, nie wymaga złożenia formularza KRS-Z30, jednak wymaga posiadania konta w systemie S24. Dokumenty te należy podpisać zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a następnie zeskanować i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jednej osoby fizycznej, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, a która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. Zgłoszenie takie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumenty te zostaną umieszczone na serwerze obsługującym RDF i będą udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych. W KRS w dziale 3 nastąpi automatyczny wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych.

II  ETAP – WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO 

W przypadku negatywnej weryfikacji, tj. nieprzyjęcia dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych, wnioskodawca składa dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl
w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza KRS-Z30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów  finansowych  do Repozytorium  Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Jeżeli osobami uprawnionymi do reprezentowania podmiotu są wyłącznie osoby fizyczne nieposiadające numerów PESEL, tryb składania dokumentów finansowych jest jednoetapowy.

WNIOSEK DO SĄDU REJESTROWEGO 

Złożenie dokumentów sprawozdania finansowego nie jest możliwe poprzez ich zgłoszenie do Repozytorium Dokumentów Finansowych z uwagi na brak możliwości weryfikacji numerów PESEL osób podpisujących wniosek. Złożenie tych dokumentów jest dopuszczalne wyłącznie w formie elektronicznej na portalu S24 na stronie https://ekrs.ms.gov.pl,
tj. w formie płatnego (140 zł) wniosku do Sądu Rejestrowego z wykorzystaniem formularza KRS-Z30 o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianki o złożeniu tych dokumentów. Po wydaniu przez Sąd Rejestrowy postanowienia o wpisie wzmianki w dziale 3 KRS nastąpi przekazanie elektronicznych dokumentów finansowych  do Repozytorium  Dokumentów Finansowych i będą one udostępniane bezpłatnie przez Centralną Informację KRS za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Powyższe zasady (dla wszystkich) obowiązują również w przypadku złożenia oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (w przypadku spółek jawnych i partnerskich).

UWAGA! Dokumenty składane do Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mogą być podpisane przez prokurenta, nawet jeśli posiada numer PESEL.

Ponadto informuje się, że:

  • składanie do Repozytorium Dokumentów Finansowych dokumentów sprawozdania finansowego w postaci zeskanowanych dokumentów w formacie PDF jest możliwe wyłącznie do 30 września 2018 r.  
  • od 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów sprawozdania finansowego w formie papierowej jest bezskuteczne, co oznacza, że dokumenty w tej formie nie mogą zostać przyjęte do akt rejestrowych (art. 125 par. 21 i par. 22 k.p.c.) i w przypadku ich przysłania do Sądu lub złożenia na Dzienniku Podawczym zostaną fizycznie zwrócone wnioskodawcy
  • cudzoziemiec może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL na zasadach określonych w  ustawie z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
  • do 30 września 2018 r. przepisy o Repozytorium Dokumentów Finansowych nie mają zastosowania do samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, co oznacza, że podmioty te mają obowiązek złożyć dokumenty sprawozdania finansowego wyłącznie formie papierowej  

Dalsze informacje w związku ze zmianą przepisów i utworzeniem Repozytorium Dokumentów Finansowych można uzyskać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://ekrs.ms.gov.pl/

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO