Strona główna img Aktualności img Zarządzanie obsługą spraw kadrowych wpisane do ZSK

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych wpisane do ZSK

Monitor Polski – 2 – Poz. 1237Załącznik do obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 17 grudnia 2018 r. (poz. 1237)

INFORMACJE O WŁĄCZENIU KWALIFIKACJI RYNKOWEJ „Zarządzanie Obsłu gą Spraw Kadrowyc h” DO ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI

1. Nazwa kwalifikacji rynkowej

Zarządzanie obsługą spraw kadrowych

2. Nazwa dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej

Certyfikat

3. Okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej i warunki przedłużenia jego ważności

Certyfikat ważny jest przez trzy lata od daty wystawienia dokumentu.

Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest przedstawienie dokumentów poświadczających uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych

dotyczących zagadnień opisanych w kwalifikacji (łącznie co najmniej 36 godzin zegarowych w ciągu ostatnich

trzech lat) oraz złożenie wniosku o przedłużenie ważności certyfikatu nie później niż w okresie trzech miesięcy

przed dniem zakończenia jego ważności.

4. Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisany do kwalifikacji rynkowej

5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji

5. Efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji rynkowej

Syntetyczna charakterystyka efektów uczenia się

Osoba posiadająca kwalifikację „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” jest gotowa do kształtowania sposobu obsługi

spraw kadrowych pracodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią

zarządzania personelem. Rozwiązuje złożone problemy dotyczące prowadzenia spraw kadrowych w ramach zatrudniania

pracowników i osób niebędących pracownikami. Przygotowuje niezbędną dokumentację, uwzględniając przepisy

z różnych dziedzin prawa, aktualne interpretacje urzędowe i orzecznictwo sądowe. Współrealizuje politykę personalną

zakładu pracy w obszarze prowadzenia dokumentacji i ewidencji kadrowych. Współuczestniczy w przygotowywaniu

wewnątrzzakładowych regulacji (np. regulaminu pracy, regulaminu funduszu socjalnego, polityki antymobbingowej

i antydyskryminacyjnej, zasad informowania pracowników o równym traktowaniu w zatrudnieniu, instrukcji dotyczących

usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz planowania, monitorowania i rozliczania czasu pracy) oraz dba o ich

stosowanie i przestrzeganie. Koordynuje obsługę świadczeń pozapłacowych. Wdraża zalecenia dotyczące polityki ochrony

danych osobowych w zakładzie pracy. Działania operacyjne i nadzorcze ukierunkowuje na optymalizację prowadzenia

dokumentacji dotyczącej zatrudniania. Osoba posiadająca kwalifikację wdraża usprawnienia organizacyjne i nadzoruje

prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakładzie pracy. Dba o przestrzeganie prawa pracy, w szczególności

w zakresie czasu pracy, uprawnień pracowniczych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Wspiera pracowników

w zakresie praktycznego stosowania prawa pracy. Jest przygotowana do planowania i nadzorowania realizacji obsługi

spraw kadrowych oraz współpracy z osobami zaangażowanymi w zarządzanie procesami płacowymi, jak również osobami

realizującymi inne zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Zestaw 1. Kształtowanie obsługi kadrowej

Poszczególne efekty

uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Opracowuje zasady

wewnątrzzakładowego

prowadzenia dokumentacji

dla pracowników i osób

niebędących pracownikami

– sporządza wzory np. kwestionariuszy, oświadczeń, umów o pracę, umów dla osób niebędących

pracownikami, porozumień, wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy,

wniosków dotyczących uprawnień pracowniczych;

– wyznacza poszczególne etapy obsługi kadrowej osób zatrudnianych, w tym sposób

i miejsce przechowywania i archiwizowania dokumentacji oraz czynności związane

z obowiązkami i uprawnieniami wobec osób zatrudnianych;

– opisuje zasady ewidencjonowania oraz rozliczania absencji i czasu pracy

Monitor Polski – 3 – Poz. 1237Sporządza dokumentację

związaną z nawiązaniem,

przebiegiem i ustaniem

zatrudnienia pracowników

i osób niebędących

pracownikami zgodnie

z obowiązującymi

przepisami prawa,

stanowiskami urzędowymi

i orzecznictwem

– weryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych kwestionariuszy i oświadczeń wymaganych

od osób zatrudnianych w ramach stosunku pracy i innych form zatrudnienia;

– sporządza np. umowy i inne wymagane dokumenty dotyczące zatrudniania pracowników

i osób niebędących pracownikami, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnątrzzakładowymi

procedurami i instrukcjami;

– sporządza dokumentację np. potwierdzającą jednostronne i dwustronne czynności prawne

wynikające z przebiegu zatrudnienia/współpracy, dotyczącą rozwiązania stosunku pracy

i zakończenia współpracy z osobami niebędącymi pracownikami, związaną z wymierzaniem

kar porządkowych pracownikom;

– identyfikuje terminy zgłaszania/wyrejestrowywania pracowników i osób niebędących

pracownikami do właściwych ubezpieczeń

Sporządza ewidencje

kadrowe

– rozlicza należne urlopy pracownicze;

– rozlicza nieobecności i czas pracy

Zestaw 2. Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych

Poszczególne efekty

uczenia się

Kryteria weryfikacji ich osiągnięcia

Charakteryzuje

zagadnienia związane

z nadzorem obsługi spraw

kadrowych

– identyfikuje obowiązki oraz uprawnienia wynikające z zatrudniania pracowników i osób

niebędących pracownikami;

– omawia zasady organizacji i porządku w procesie pracy zawierane np. w regulaminach

i wewnątrzzakładowych procedurach, instrukcjach oraz innych wewnątrzzakładowych regulacjach

Kontroluje poprawność

sporządzanej

i przechowywanej

dokumentacji osobowej

– weryfikuje elementy procesów kadrowych, np. rozliczanie czasu pracy, wykorzystywanie

uprawnień pracowniczych i sposobu prowadzenia dokumentacji;

– wskazuje czynności mające na celu skorygowanie i wyeliminowanie niewłaściwych

działań w procesie kadrowym

Monitoruje statystyki

personalne osób

zatrudnionych

– weryfikuje zestawienia dotyczące np. fluktuacji, absencji chorobowej, rozkładu wieku

pracowników, niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych, godzin nadliczbowych;

– weryfikuje dane dotyczące wykorzystania i rozliczania świadczeń pozapłacowych

6. Wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację

Metody stosowane w walidacji

Do weryfikacji efektów uczenia się wskazanych dla kwalifikacji stosuje się następujące metody: test wiedzy i studium

przypadku. Przez test wiedzy rozumie się test jednokrotnego wyboru. Przez studium przypadku rozumie się wykonanie

zadań pisemnych polegających na wykonaniu obliczeń, interpretacji wyników, wskazaniu ujęcia w ewidencji itp. Wszystkie

efekty uczenia się wskazane w zestawie 1 „Kształtowanie obsługi kadrowej” weryfikowane są za pomocą testu wiedzy

i studium przypadku. Wszystkie efekty uczenia się wskazane w zestawie 2 „Nadzorowanie obsługi spraw kadrowych”

weryfikowane są za pomocą testu wiedzy.

Zasoby kadrowe

Instytucja certyfikująca powołuje komisję walidacyjną, która projektuje i odpowiada za proces walidacji w instytucji,

w tym podejmuje decyzję kończącą walidację. Komisja walidacyjna wyznacza zespół egzaminacyjny, który odpowiada

za weryfikację posiadania efektów uczenia się przez osoby przystępujące do walidacji. Członkowie zespołu egzaminacyjnego

nie muszą być członkami komisji walidacyjnej.

Każdy członek komisji walidacyjnej musi posiadać udokumentowane:

– wykształcenie wyższe magisterskie;

– co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu zarządzania

procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze) lub

– co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami kadrowymi (lub o zbliżonym

charakterze) na stanowisku kierowniczym.

Monitor Polski – 4 – Poz. 1237Każdy członek zespołu egzaminacyjnego musi posiadać udokumentowane:

– wykształcenie wyższe;

– co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych lub egzaminowaniu z zakresu zarządzania

procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze) lub

– co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania procesami kadrowymi (lub o zbliżonym charakterze)

na stanowisku kierowniczym.

Warunki przeprowadzania weryfikacji

Instytucja prowadząca walidację zapewnia pomieszczenie umożliwiające osobom, które przystąpiły do walidacji, samodzielną

pracę.

W trakcie weryfikacji osoby przystępujące do walidacji:

– mogą wykonywać obliczenia na kalkulatorze biurowym;

– mogą korzystać z aktów prawnych bez komentarza;

– nie mogą korzystać z pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych;

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO