Strona główna img Aktualności img CEUK - kurs wyjazdowy 01-05.10.2018

CEUK - kurs wyjazdowy 01-05.10.2018

Celem kształcenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności na poziomie eksperckim, pozwalającym im na profesjonalną organizację usług księgowych i świadczenie ich na jakościowo najwyższym poziomie,                                    z praktycznym stosowaniem zasad etyki zawodowej opisanych w „Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości”.

 

Uczestnikiem kursu dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych może być osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę w księgowości,
 • posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę                            i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
 • rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej będąc sygnatariuszem „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”,
 • uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością                i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku.

 

Tematyka kursu:

 1. Organizacja usług księgowych.
 2. Umowa o świadczenie usług księgowych.
 3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
 4. Ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych.
 5. Odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych.
 6. Obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek                                  na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej  i statystycznej.
 7. Organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych.
 8. Ryzyko w usługach księgowych.
 9. Etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.
   
  Program kursu obejmuje 32 godziny dydaktyczne wraz z egzaminem. 
   
   
   
   
  Sposób i forma zaliczenia:
  Uczestnicy kursu, którzy na egzaminie uzyskają co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia, otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie mogą ubiegać się o certyfikat eksperta usług księgowych wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
   
  Warunki uczestnictwa w kursie:
 • uiszczenie opłaty w kwocie 1899,00 zł, (dla członków Stowarzyszenia – 1709,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, niebędących członkami Stowarzyszenia – 1804,00 zł),
 • przesłanie pocztą na adres Instytutu, faksem (22 521 32 61) lub e-mailem (instytut@skwp.pl) karty zgłoszenia wraz z kserokopiami dokumentów potwierdzających wymagane warunki uczestnictwa.
   
  Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Cena obejmuje:

 • 4 noclegi w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku, w pokojach 2 osobowych,
 • całodzienne wyżywienie,
 • szkolenie wraz z materiałami,
 • egzamin.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Elżbietą Wilk, e-mail:elzbieta.wilk@skwp.pl, tel. 22 521 32 93 lub z Henrykiem Rajewskim , e-mail:henryk.rajewski@skwp.pl, tel. 22 521 32 91

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania kursu.

 

Należność za kurs prosimy wpłacać na  rachunek:  

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

 

/uploads/files/CEUK%20-%20kurs%20wyjazdowy%20II%20edycja%281%29.doc/uploads/files/CEUK%20-%20kurs%20wyjazdowy%20II%20edycja%281%29.doc

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

karta zgłoszenia

 

Nazwa firmy:

Adres:

Nr NIP:                                                   tel./faks                                 e-mail

 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w kursie dla kandydatów na Certyfikowanego Eksperta Usług Księgowych, który odbędzie się w dn. 01-05.10.2018 r. w hotelu Green Park Conference Centre w Serocku. 

 

imię i nazwisko słuchacza

data urodzenia

miejsce ur. /województwo

PESEL

wykształcenie

 

 

 

 

 

lata praktyki zawodowej

zajmowane stanowisko

e-mail

tel. kom.

 

 

 

 

 

Posiadane certyfikaty

 

 

 

                 

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO