P R O G R A M   K O N F E R E N C J I  

 

 

18 listopada 2019 r.

 

Zmiany ustawy o rachunkowości w 2019 r., w tym dotyczące:

 

 1. Wprowadzenia uproszczeń dla określonej grupy jednostek, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od tworzenia odpisów aktualizujących wartość aktywów, biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników a także stosowania amortyzacji podatkowej.
 2. Zmiany zasad uznawania jednostek za mikro i małe.
 3. Rozszerzenia zakresu jednostek uprawnionych do stosowania uproszczeń dotyczących ewidencji leasingu, zwolnienia z ustalania podatku odroczonego, zwolnienia ze stosowania przepisów dotyczących instrumentów finansowych oraz stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu.
 4. Przechowywania sprawozdań finansowych.

 

Prowadzenie: Małgorzata CZUPRYŃSKA – biegły rewident

 

 

 

 

 

Aspekty podatkowe i bilansowe związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych
i sporządzeniem jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019
z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, najnowszego orzecznictwa oraz interpretacji

 

 1. Polityka rachunkowości – sposób prowadzenia ksiąg umożliwiający prawidłowe zarządzanie finansami i rozliczenia podatkowe:
 • podatków dochodowych, w szczególności CIT po zmianach w roku 2019,
 • VAT po wprowadzeniu obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności,
 • płatnościami po wprowadzeniu tzw. białej listy,
 • VAT - weryfikacja poprawności rozliczeń, uzgodnienie plików JPK-VAT
  z zapisami w księgach – zagadnienia praktyczne.
 1. Inwentaryzacja - rachunkowe i podatkowe skutki rozliczenia inwentaryzacji.
 2. Dzień sporządzenia e-sprawozdania finansowego – data istotna dla rozliczenia wyniku finansowego i podatkowego.
 3. Ujmowanie w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych dotyczących roku obrotowego, w szczególności tych, o których jednostka uzyskuje informacje po dniu bilansowym.
 4. Przygotowanie ksiąg do zmian w przepisach podatkowych i bilansowych w roku 2020.

 

Prowadzenie: Małgorzata MAZURKIEWICZ – biegły rewident

 

Sprawozdawczość elektroniczna i współpraca z biegłym rewidentem

 

 1. Wymogi sprawozdawczości elektronicznej.
 2. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości – doświadczenia roku 2018.
 3. Współpraca z biegłym rewidentem w świetle ustawy o biegłych rewidentach
  i standardów badania.Prowadzenie: Monika KACZOREK – biegły rewident, doradca podatkowy, partner
  w spółce audytorsko-doradczej „MAZARS”

 

19 listopada 2019 r.

 

 

Zmiany w VAT w obrocie międzynarodowym:

 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
 • Nowe warunki wymagane dla zastosowania stawki 0 % przy WDT.
 • Skutki braku lub błędów w informacji podsumowującej VAT-UE.
 • Nowe możliwości dokumentowania przemieszczenia towarów.
 1. Istotna zmiana zasad korzystania z magazynów konsygnacyjnych.
 2. Zmiany w zakresie transakcji łańcuchowych.
 3. Zmiany w imporcie towarów.

Prowadzenie: mec. Hubert GRZYB – doradca podatkowy

 

Zmiany w VAT związane z płatnościami

 1. Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (MPP).
 • Które towary i usługi objęte zostały obowiązkiem zapłaty MPP?
 • Obowiązki wystawiającego fakturę.
 • Solidarna odpowiedzialność nabywcy.
 • Ograniczenie możliwości rozliczenia kwartalnego.
 • Sankcje za naruszenie przepisów.
 1. Biała lista VAT.
 • Weryfikacja białej listy a należyta staranność.
 • Kto widnieje, a kto nie widnieje na liście (w tym problematyka podatników zwolnionych z VAT oraz podatników zagranicznych)?
 • Na który dzień należy weryfikować białą listę?
 • Zapłata na wirtualne konta (masowe płatności).
 • Faktura od dostawcy korzystającego z rachunku prywatnego.
 •    Prowadzenie: Karolina GIERSZEWSKA – doradca podatkowy

 

Zmiany w VAT związane z dokumentowaniem transakcji i sprawozdawczością

 1. Nowy JPK_VAT.
 • Skutki likwidacji dotychczasowej formy deklaracji VAT-7/VAT-7K.
 • Nowy, bardziej szczegółowy sposób prezentacji danych w rejestrze VAT.
 • Sankcje za błędy w ewidencji.
 • Przepisy przejściowe.
 1. Faktura do paragonu.
 • Faktura do paragonu „na firmę”.
 • Faktura do paragonu na konsumenta (osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 1. Matryca stawek VAT.
 • Zmiana klasyfikacji statystycznej dla towarów (z PKWiU na Nomenklaturę Scaloną CN).
 • Zmiana klasyfikacji statystycznej dla usług (z PKWiU 2008 na PKWiU 2015).
 • Wpływ zmian na stawki VAT stosowane na fakturach.
 • Wiążąca informacja stawkowa (WIS).
 • Przepisy przejściowe.

Prowadzenie: mec. Marcin GÓRSKI – doradca podatkowy

 

20 listopada 2019 r.

 

Wybrane zmiany w CIT 2019/2020

 

 1. Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów.
 2. Samochód osobowy „w firmie” w 2019 roku w świetle interpretacji Dyrektora KIS wydanych w II i III kwartale 2019 r.
 • Kontrowersyjne interpretacje Dyrektora KIS dotyczące przepisów samochodowych.
 • 100, 75 lub 20 % kosztów eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodów – problemy praktyczne.
 • „Kilometrówka” po zmianach w 2019 r.
 • Rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych
  od nabytych samochodów oraz opłat ponoszonych z związku z umowami leasingu – ograniczenia i limity, problemy praktyczne.
 • Ryzyka związane ze zmianami umów leasingu zawartych przed 2019 r.
 • Auto osobowe „na przełomie roku” – stosowanie nowych regulacji
  do samochodów nabytych lub leasingowanych przez 2019 r.
 • Skutki podatkowe sprzedaży pojazdów wykupionych z leasingu.
 • Praktyczne przykłady rozliczeń kosztów samochodów osobowych w 2019 roku z uwzględnieniem różnorodności umów dostępnych na rynku (leasingi, wynajem krótko i długoterminowy, umowy mieszane, „smart-leasing” itp.).
 • Podróże służbowe po „zmianach samochodowych” – praktyczne przykłady.
 1. Rewolucja w „podatku u źródła” – zapłata podatku i oczekiwanie na jego zwrot
  w ciągu 6 miesięcy – przygotowanie się do nowej procedury przesuniętej z 1 lipca 2019 r. na 1 stycznia 2020 r.
 • Kopie certyfikatów rezydencji przy płatnościach do 10.000 zł – ułatwienie dla mniejszych przedsiębiorców dokonujących okazjonalnie zakupów
  od podmiotów z innych krajów.
 • Nowe zasady weryfikowania firm zagranicznych.
 • Zupełnie nowa procedura potrącania podatku u źródła przy płatnościach przekraczających 2 miliony zł. w tym min. składanie wielokrotnych oświadczeń do organu podatkowego w trakcie roku.
 • Sankcyjny 10 % podatek u źródła dla płatników nie weryfikujących odpowiednio zagranicznych podatników.
 • Prowadzenie: Lech JANICKI – prawnik, specjalista z prawa podatkowego

 

Informacje organizacyjne

 

Cena konferencji przy zgłoszeniu min. 3 osób i dla uczestników poprzednich konferencji                     3200 PLN+23% VAT

Cena konferencji                                                                                                                                                       3550 PLN+23% VAT

 

Cena obejmuje: udział w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych, wyżywienie, udział w imprezach towarzyszących oraz zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (zakwaterowanie w pokojach 1-osobowych za dopłatą 360 zł/3 doby). Zakwaterowanie w dn. 17.11 br. od godz. 16.00, wyjazd uczestników w dn. 20.11 br. po obiedzie. Istnieje możliwość pobytu osoby towarzyszącej za dopłatą. Podczas pobytu w hotelu uczestnicy mogą bezpłatnie korzystać ze strefy basenowej i Świata Saun. Szczegółowe informacje o hotelu znajdziecie Państwo na stronie www.hotelmikolajki.pl

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie konferencji oraz prawo do odwołania konferencji
z przyczyn od siebie niezależnych i w przypadku małego zainteresowania terminem.

KARTA ZGŁOSZENIA DKR-XIV

 

Nazwa firmy:

Adres:

Nr NIP:                                                     tel./faks                                e-mail

 

Zgłaszam następujące osoby do udziału w konferencji: XV DOROCZNA KONFERENCJA RACHUNKOWOŚCI, która odbędzie się w Mikołajkach, w dniach: 17-20.11.2019 r.

 

 

imię i nazwisko słuchacza

dane do wystawienia zaświadczenia telefon kontaktowy
/e-mail
PESEL miejsce urodzenia adres zameldowania
         
         

 

Rozliczenie należności za uczestnictwo:

Kwota…………………..……… zł (1 osoba) x ……(liczba osób) = …………….......................................................................zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego 360 zł (1 osoba za 3 doby) x…  (liczba osób) =……………………………………………..zł

RAZEM                                                                                                                        .……………………..….....................................zł

Słownie:   ……………………………………………………………………………………………...........................................zł

 

Wpłatę za uczestnictwo prosimy dokonać na niżej podane konto:

PKO BP S.A. XV O/Centrum Warszawa 65 1020 1156 0000 7902 0007 5523

 

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty na konto SKwP Zarząd Główny Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych.

Bezkosztowa rezygnacja z udziału może nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem konferencji. Odwołanie
w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej (faks).

 • Zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki uczestnictwa w konferencji SKwP Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych

 

 

(pieczątka firmowa)                                                                                                                              prezes / dyrektor

 

 

Zgoda na cele edukacyjne.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie konferencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) Klauzula informacyjna poniżej.

 

…………………………………..

 

Data i podpis wyrażającego zgodę*

 

Zgoda na cele marketingowe.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych w celach marketingowych w tym m.in. dla informowania o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie. Klauzula informacyjna poniżej.

 

…………………………………..

 

Data i podpis wyrażającego zgodę*

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP)

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych (Instytut), ul. Górnośląska 5 00-443 Warszawa.
 2. W Instytucie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z organizacją i realizacją kursów i szkoleń, a także w celu wydania certyfikatu uczestnictwa w kursie/szkoleniu na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym ADO zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz z mocy prawa rozporządzenie MEN z 18 sierpnia 2017 o kształceniu ustawicznym, dane zostaną udostępnione Ministerstwu Edukacji Narodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uczestniczył Pan/Pani w kursie lub szkoleniu.
 6. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wykluczenie z udziału w szkoleniu lub kursie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 11. Klauzula informacyjna dla celów marketingowych.
 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych (Instytut), ul. Górnośląska 5 00-443 Warszawa.
 2. W Instytucie powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom ani do państw trzecich.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes tj. marketing bezpośredni produktów i usług własnych).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

 

 

 

Pozostałe aktualności

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635