Etyka Zawodu Księgowego

Tytułem wstępu

Marek Aureliusz powiedział, że człowiek jest tyle wart, ile warte są sprawy, którymi się zajmuje. Podążając tym tokiem rozumowania chciałoby się maksymę Aureliusza rozbudować, aby stwierdzić, że człowiek jest tyle wart, ile warte są: sprawy, którymi się zajmuje oraz sposób, w jaki je prowadzi. Sposób prowadzenia „spraw" nie jest bowiem obojętny dla oceny ich wartości tj. oceny, którą należy tu utożsamiać z wymiarem znacznie wykraczającym poza ramy mierzalności. Mając na uwadze konieczność zadbania o należyte prowadzenie „spraw" podejmowanych w zawodach wykonywanych w dziedzinie rachunkowości w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce opracowano Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Prace nad Kodeksem, które prowadziła głównie Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, trwały od 2004 do 2007 roku. Opracowane założenia a następnie kolejne projekty poddawano konsultacjom środowiskowym. Mając na uwadze znaczenie Kodeksu dla całego środowiska zawodowego rachunkowości treść projektu opublikowano w 2006 roku w miesięczniku „Rachunkowość". Otrzymane opinie i sugestie dawały wyraz troski o jak najlepszy kształt i treść zasad zawartych w Kodeksie. Przyczyniły się one do istotnego wzbogacenia i ukształtowania ostatecznej wersji projektu Kodeksu. Zarząd Główny Stowarzyszenia - uwzględniając doniosłość tego dokumentu dla zawodu księgowego i całego środowiska rachunkowości
- skierował go pod obrady XIX Krajowego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który odbył się w dniach 22-23 czerwca 2007 roku. Uchwalając Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości XIX Zjazd Delegatów równocześnie zobowiązał wszystkie organy władz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce do upowszechniania  zawartych w nim zasad a wszystkich Członków Stowarzyszenia - do ich przestrzegania. Takie ustalenia uczestnicy Zjazdu Delegatów poczynili mając na uwadze, iż:

- powinnością Stowarzyszenia jest kontynuowanie działań zapewniających członkom i innym osobom zajmującym się rachunkowością osiągnięcie wysokich kwalifikacji zawodowych obejmujących nie tylko wiedzę, umiejętności praktyczne, ale także zasady etyczne właściwe temu zawodowi,

- etyka jest nieodzownym czynnikiem prawidłowego wykonywania zawodu w dziedzinie rachunkowości,

- celowe jest tworzenie wizerunku zawodu w dziedzinie rachunkowości jako zawodu zaufania publicznego oraz, że

- konieczna jest troska o zachowanie wysokiego statusu społecznego osób zajmujących się rachunkowością.

Tym samym - dokładnie w roku Jubileuszu 100-lecia organizacji księgowych na ziemiach polskich - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce stało się pierwszym sygnatariuszem Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości. Jako Przewodnicząca Komisji, która opracowała tekst Kodeksu, pragną w tym miejscu szczególnie podziękować wszystkim tym, którzy poświęcając swój czas na uważne studiowanie projektu Kodeksu przyczynili się do jego ostatecznego kształtu. Lista tych osób wcale nie jest krótka, co pozwala mi stwierdzić, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości ma swoje umocowanie mentalne. Na koniec pragnę Państwa poinformować, że Komisja Zasad Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego podjęła kolejną inicjatywę. Jest nią dążenie do stworzenia Banku Dylematów Etycznych. Zamiarem Komisji jest zgromadzenie tekstów, w których opisy autentycznych lub nawet uprawdopodobnionych sytuacji stanowiących konkretyzację zaleceń zawartych w Kodeksie. Znając potrzeby i opinię środowiska, Komisja wyraża przekonanie, że zbiór takich analiz przypadków może być szeroko wykorzystywany na wszystkich poziomach i we wszystkich formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. W tym Banku nie może zabraknąć tekstów pisanych Państwa ręką.  Z góry bardzo dziękuję. Z nadzieją, że Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości dobrze spełni swoją rolę i pomoże naszemu środowisku funkcjonować profesjonalnie pod każdym względem.

 

Przewodnicząca

Komisji Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej SKwP

Prof. SGH dr hab. Anna Karmańska

 

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

Deklaracja sygnatariusza wspierającego          Deklaracja sygnatariusza fizycznego

 

 

Uprzejmie informujemy, że Oddział Dolnośląski SKwP we Wrocławiu w swojej działalności przywiązuje wielkie znaczenie do popularyzacji zasad etyki wynikających z postanowień „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskiwania jego Sygnatariuszy. Działania te zostały nagrodzone przyznaniem  Oddziałowi w 2014 r. tytułu „ Ambasadora Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości”.

 

dyplom

 

UCHWAŁA ZARZĄDU

 

LISTA SYGNATARIUSZY

 

 

 

 

Polecamy

  • Słownik