Członkostwo

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:
Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać Członkiem zwyczajnym lub Członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (link deklaracja), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale Okręgowym SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez zarząd odnośnego Oddziału Okręgowego i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).
Członkiem zwyczajnym mogą zostać:

1. pracownicy finansowo-księgowi,
2. pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,
3. biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
4. nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,
5. pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,
6. pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,
7. studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji, przez zarząd Oddziału.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza do udziału w działalności stowarzyszenia.

Wartości składek (składka roczna)
członek zwyczajny -dyplomowany księgowy, członek zwyczajny

członek zwyczajny

 36 zł

emeryt, rencista

10 zł

student

10 zł

Wartości składek (składka roczna) członek wspierający

firma

 200 zł

 

deklaracja do pobrania dla członka wspierającego (firmy)
 

deklaracja do pobrania dla członka zwyczajnego (osoby fizycznej)
 

         

Kandydat na członka zwyczajnego.
Po wypełnieniu deklaracji i dostarczeniu 1 zdjęcia zostanie wydana legitymacja członkowska.
Wpisowe w wysokości 10 zł płacone przy złożeniu deklaracji.
Składki roczne można wpłacić w kasie Stowarzyszenia lub przelewem na konto:
71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Polecamy

  • Słownik